Import av sesamfrø fra India

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1540 av 22. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 med hensyn til sesamfrø med opprinnelse i India

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1540 of 22 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 as regards sesamum seeds originating in India

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er der fastsat regler vedrørende midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, som importeres fra visse tredjelande, og særlige betingelser for indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande på grund af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk kontaminering, som opført i bilag II til samme gennemførelsesforordning.

(2) Den nylige forekomst af fødevaresikkerhedshændelser, som er meddelt gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), som blev oprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002, og oplysninger om offentlig kontrol udført af medlemsstaterne af sesamfrø med oprindelse i Indien kræver ændring af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

(3) I september 2020 blev der indberettet meget høje niveauer af ethylenoxid via RASFF for visse sesamfrø med oprindelse i eller afsendt fra Indien og indført til Unionen. Disse niveauer overstiger 1 000 gange den maksimalgrænseværdi på 0,05 mg/kg for restkoncentrationer, der gælder for ethylenoxid i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005.

(4) En sådan kontaminering udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed i Unionen, idet ethylenoxid er klassificeret som mutagent i kategori 1B, et kræftfremkaldende stof i kategori 1B og et reproduktionstoksisk stof i kategori 1B i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008. Ethylenoxid er desuden ikke godkendt som et aktivstof til anvendelse i plantebeskyttelsesmidler i Unionen.

(5) For at beskytte menneskers sundhed i Unionen er det derfor nødvendigt at fastsætte særlige betingelser for pesticidrester for så vidt angår sesamfrø fra Indien. Navnlig bør det officielle certifikat, der i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1793 sammenholdt med bilag II hertil skal ledsage alle sendinger af sesamfrø fra Indien, også indeholde en angivelse af, at der er foretaget prøveudtagning og analyse af produkterne for restkoncentrationer af pesticider i/på vegetabilske produkter, og at alle resultaterne af prøveudtagningen og analysen viser, at EU-lovgivningen om maksimalgrænseværdier for pesticidrester er overholdt. Certifikatet bør være vedhæftet prøveudtagnings- og analyseresultaterne.

(6) Hvad angår igangværende handel bør sendinger af sesamfrø med oprindelse i Indien, der har forladt oprindelseslandet eller afsendelseslandet, hvis dette land er forskelligt fra oprindelseslandet, inden datoen for denne forordnings ikrafttræden fortsat være omfattet af de krav, der gjaldt før denne dato.

(7) Desuden og for at beskytte menneskers sundhed i Unionen bør hyppigheden af fysisk kontrol og identitetskontrol for tilstedeværelse af pesticidrester, der skal foretages af sesamfrø med oprindelse i Indien ved Unionens grænser, fastsættes til 50 %.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres.

(9) I betragtning af den alvorlige risiko for menneskers sundhed som følge af kontaminerede sendinger af sesamfrø med oprindelse i Indien og i betragtning af behovet for en hurtig indsats bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2020
Anvendes fra i Norge
26.10.2020