Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2002 av 8. november 2016 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF, vedlegg III til kommisjonsbeslutning 2010/470/EU og vedlegg II til kommisjonsbeslutning 2010/472/EU om samhandel med og innførsel til Unionen av småfe samt sæd fra småfe i forbindelse med reglene for forebygging av, kontroll med og utryddelse av visse transmissible spongiforme encephalopatier

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2002 of 8 November 2016 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC, Annex III to Commission Decision 2010/470/EU and Annex II to Commission Decision 2010/472/EU concerning trade in and imports into the Union of ovine and caprine animals and semen of animals of the ovine and caprine species in relation to the rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, vedlegg III til beslutning 2010/470/EU og vedlegg II til beslutning 2010/472/EU. Disse vedleggene inneholder helsesertifikater som benyttes ved samhandel og import av småfe og avlsprodukter derav. De foreslåtte endringene er et resultat av nylige endringer av forordning (EU) nr. 999/2001 fastsatt av forordning (EU) 2016/1396.

Forordningen innfører unntak, under visse vilkår, fra de generelle TSE-handelskravene ved samhandel av levende småfe mellom godkjente dyreparker og ved samhandel av levende småfe av lokale sjeldne raser. Dette medfører at helsesertifikatene I og II i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF endres tilsvarende. I helsesertifikatene I, II og III endres punkt I.31 ved at krav om informasjon om rase og kvantitet fjernes for å lette administrative byrder. Rase anses som unødvendig informasjon med tanke på dyras helsestatus og kvantitet oppgis også i punkt I.20. I helsesertifikat II og III innføres en referanse til forordning (EU) nr. 21/2004 i punkt II.5 og II.6 som presiserer identifikasjonen til dyrene.

Videre innfører forordningen spesifikke vilkår for seminstasjoner i forhold til forflytning av handyr til besetninger med neglisjerbar risiko for klassisk skrapesjuke. Disse vilkårene gjøres også gjeldende for samhandel og import av sæd fra småfe tappet på godkjente seminstasjoner. Dette medfører at disse vilkårene må gjengis i helsesertifikat for samhandel med sæd fra småfe i del A, vedlegg III av beslutning 2010/470/EU. Likeledes gjengis vilkårene i helsesertifikat for import av sæd fra småfe i avsnitt A, del 2, vedlegg II av beslutning 2010/472/EU.

Forordningen oppdaterer definisjonen av kjøttbeinmel slik den er brukt av OIE. Punkt II.4.10.4 av helsesertifikatet for import av sæd fra småfe i avsnitt A, del 2, vedlegg II av beslutning 2010/472/EU endres tilsvarende.

Endringene i helsesertifikatmodellen i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU gjelder først fra 1. juli 2017. I en overgangsperiode, som varer fram til 31. desember 2017, kan sæd fra sauer og geiter følges av helsesertifikater etter modellen før den ble endret såfremt sertfikatene ikke er utstedt senere enn 30. november 2017.

Endringene i helsesertifikatmodellene i vedlegg E til direktv 91/68/EØF og vedlegg III til beslutning 2010/470 trådte i kraft 17. november 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve endring i forskrift 13. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe og i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Vilkårene for å benytte unntakene fra de generelle TSE-handelskravene ved handel med småfe mellom dyreparker eller handel med sjeldne lokale raser er strenge nok til at dyrehelsen ivaretas. Lemping på restriksjonene for handel med sæd fra småfe ivaretar også dyrehelsen. En forenkling av handel med avlsprodukter er positivt da dette kan medføre en reduksjon av handel med levende dyr som utgjør en mye større risiko til smittespredning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.11.2016
Anvendelsesdato i EU
06.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2017
Anvendes fra i Norge
09.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro