Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: endringsbestemmelser om Simbuvirus og epizootic hemorrhagic disease

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/411/EU av 17. juli 2012 når det gjelder dyrehelsemessige krav vedrørende Simbu-virus og episotisk hemoragisk sykdom

Commission Implementing Decision 2012/411/EU of 17 July 2012 amending Decision 2010/472/EU as regards animal health requirements relating to Simbu viruses and epizootic haemorrhagic disease

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endringer i kommisjonsvedtak 2010/472/EU som fastsetter bestemmelser ved import av sæd, egg og embryoer av sau og geit til EØS. Bakgrunnen er endringer i den internasjonale dyrehelsekodeksen fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) om tiltak mot spredning av blåtunge. OIE anbefaler en rekke nye, risikoreduserende tiltak for å bl.a. hindre at donordyret blir utsatt for vektorer for blåtunge. Imidlertid gis det ikke lenger anbefaling om rutinemessig overvåkning av drøvtyggere for antistoffer mot Simbuvirus, primært Akabane- og Ainovirus.

EU har lagt OIEs anbefalinger til grunn for endringer i de helsesertifikater som skal følge med ved import av oksesæd fra tredjeland. Rettsakten gjør også en endring i listen over tredjeland det kan importeres oksesæd fra ved at Canada ikke lenger er oppdelt i ulike områder og at punkt om tilleggsgarantier endres i samsvar med endringen i selve sertifikatet.

Rettsakten trer i kraft fra 1. januar 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 19. desember 2012 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.07.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2012
Anvendes fra i Norge
01.01.2013