Import av råmelk og råmelkbaserte produkter for menneskelig konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 209/2014 av 5. mars 2014 som endrer forordning (EU) nr. 605/2010 når det gjelder dyre- og folkehelsebetingelser og veterinærsertifikater for innførsel til EU av råmelk og råmelkbaserte produkter for menneskelig konsum

Commission Implementing Regulation (EU) No 209/2014 of 5 March 2014 amending Regulation (EU) No 605/2010 as regards animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction of colostrum and colostrum-based products intended for human consumption into the Union

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.08.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.08.2014)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten (EU) nr. 605/2010 stiller dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter til EU fra tredjestater. Forordning (EU) 209/2014 utvider grunnrettsaktens virkeområde til også å omfatte råmelk og råmelkbaserte produkter ment for konsum.

De nærmere kravene som stilles i forordningen innebærer at råmelk og råmelkbaserte produkter skal tillates importert til Norge dersom:

• Produktet kommer fra en tredjestat som er oppført på listen i vedlegg I kolonne A (for tiden Andorra, Australia, Canada, Sveits, Island, New Zealand og USA), og
• produktet følges av korrekt helseattest underskrevet av autorisert offentlig veterinær.

Det er helseattesten «Colostrum-C/CPB» som gjelder for import av råmelk av ku, søye, geit og bøffel for menneskelig konsum. Helseattesten er inntatt i forordningens vedlegg II del 2, og er i stor grad bygget på kravene i animaliehygieneforskriften. Attesten tilsvarer i all hovedsak attesten «Milk-RMP» som gjelder for import til EØS-området av melkeprodukter til konsum som er utvunnet av rå melk.

Råmelk og råmelkbaserte produkter fra en tredjestat som skal videre til en tredjestat (enten ved mellomlagring eller ved direkte transitt), kan kun tas inn i EØS-området dersom avsenderstaten er listet i vedlegg I kolonne A. Disse varene skal følges av en egen helseattest (sertifikat «Milk/colostrum T/S»). Forordningen fastslår at i en overgangsperiode frem til 6. september 2014 skal den nåværende versjonen av helseattesten for melk og melkeprodukter i transitt og mellomlagring aksepteres (sertifikat «Milk T/S») dersom attesten er signert innen 26. juli 2014.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.03.2014
Anvendelsesdato i EU
26.03.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.03.2013
Anvendes fra i Norge
11.03.2013