Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om dyre- og folkehelsemessige betingelser og utstedelse av veterinærsertifikater for import til Den europeiske union av rå melk og melkeprodukter til humant konsum

Commission Regulation (EU) No 605/2010 of 2 July 2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk and dairy products intended for human consumption

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert )

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 605/2010 stiller dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter til EU fra tredjestater, og opphever vedtak 2004/438/EF.

Forordning (EU) nr. 605/2010 viderefører i hovedsak betingelser som fulgte av vedtak 2004/438/EF i tillegg til å oppdatere henvisninger i sertifikatene til annet regelverk, blant annet forordning (EU) nr. 853/2004 (animaliehygiene), forordning (EU) nr. 854/2004 (animaliekontroll) og forordning (EU) nr. 37/2010 (grenseverdier for rester av farmakologiske virkestoffer).

De nærmere kravene som stilles i forordningen innebærer at melk og melkeprodukter bare kan importeres til EU:
- fra tredjestater som er oppført på listen i vedlegg I,
- dersom de oppfyller nærmere spesifikke krav til varmebehandling,
- dersom de følges av helsesertifikat som fremgår av vedlegg II del 2, utfylt og signert av offentlig veterinær hvor det bekreftes at bestemte dyre- og folkehelsekrav er oppfylt.

De samme kravene som stilles ved import gjelder også for melk og melkeprodukter som tas inn i EU fra en tredjestat og som skal videre til en tredjestat, enten ved at varene transporteres direkte videre til en tredjestat (transitt) eller ved at de lagres i EU før de sendes videre (mellomlagring). Varene skal imidlertid følges av et eget helsesertifikat i vedlegg II del 3.

Det stilles egne krav til melk og melkeprodukter som transporteres fra Russland via vei eller jernbane mellom de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene i Latvia, Litauen og Polen og tilbake til Russland.

Helsesertifikater utstedt i henhold til vedtak 2004/438/EF var tillatt brukt frem til 30. november 2010.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 2. juli 2010 og trådte i kraft 1. august 2010.

Rettsakten er gjennomført i forskrift 11. mars 2013 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2010
Anvendelsesdato i EU
01.08.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.03.2013
Anvendes fra i Norge
11.03.2013