Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 471/2010 av 31. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder listen over tredjeland, som visse landbruksprodukter framstilt etter økologiske produksjonsmetoder skal ha opprinnelse i for å kunne omsettes i EU

Commission Regulation (EU) No 471/2010 of 31 May 2010 amending Regulation (EC) No 1235/2008, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1235/2008 fastsetter krav som må være oppfylt når økologiske produkter importeres fra tredjeland. Forordning (EU) nr. 471/2010 endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 og inkluderer Japan som godkjent tredjeland (inntil 30.06.2013), siden regelverket og kontrollsystemet for økologisk produksjon i Japan er vurdert som tilnærmet likt som EUs regelverk og kontrollordning. Godkjennelsen gjelder for ubearbeidete vegetabilske produkter, vegetativt formeringsmateriale, frø, i tillegg til bearbeidete landbruksprodukter til konsum av hovedsakelig vegetabilsk opprinnelse. To kompetente myndigheter, samt tretten kontrollorgan er inkludert for Japan.

Videre har et kontrollorgan i Australia gjennomgått en omstrukturering og endret navn.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (någjeldende økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet. Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2010
Anvendelsesdato i EU
08.06.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0471
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro