Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 586/2013 av 20. juni 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland og om unntak fra forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder tidspunktet for innsending av årsrapporten

Commission Implementing Regulation (EU) No 586/2013 of 20 June 2013 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries and derogating from Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the date of submission of the annual report

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontroll av økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører oppdateringer i vedlegg III og IV, i tillegg til et nytt krav til kontrollorgan og myndigheter om å publisere anerkjent økologistandard og kontrolltiltak. Forordning (EU) nr. 586/2013 gjør endringer i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:

• Ekvivalensstatus for Tunisia utvides med ett år, og fram til 30. juni 2014.
• Ekvivalensstatus for Japan utvides for en uspesifisert periode.
• Ekvivalensstatus for Sveits utvides til å inkludere vin produsert i Sveits som produktkategori.
• Klargjøring av ekvivalensstatus for USA, om at importerte økologiske produkter må være prosessert eller pakket i USA i henhold til amerikansk lovverk.
• Vedlegg IV endres og nye kontrollorgan og myndigheter inkluderes.
• Ny årlig tidsfrist den 30. september for søknad om nye anerkjente kontrollorgan eller kontrollmyndigheter. I tillegg til ny årlig tidsfrist 28. februar for innsending av årlig rapport. (Gjeldende fra 1.1.2014).
• Nytt krav til kontrollorgan og kontrollmyndigheter om å publisere på internett anerkjent økologistandard og kontrolltiltak som benyttes (gjeldende fra 1.7.2015). Internettadressen skal være tilgjengelig i vedlegg IV.
• Gjennomfører unntak, og utsettelse på en måned til 30.04.2013, for innsending av den årlige rapporten for kontrollorgan og myndigheter i vedlegg IV. Unntagelser gjelder med tilbakevirkende kraft fra og med den 31.03.2013. Årsaken er at det har vært tekniske problemer i elektronisk overføringssystem.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 586/2013 vurderes til å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 krever kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon som er knyttet til et kontrollorgan, kontrollmyndighet og et tredjeland for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2013
Anvendelsesdato i EU
31.03.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0586
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro