Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2196 av 17. desember 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2196 of 17 December 2020 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2020/XXX, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Rettsakten endrer vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Kontrollorgan i Storbritannia blir påført i vedlegg IV, og blir anerkjente til å føre kontroll med og sertifisere økologiske virksomheter i Storbritannia som tredjeland.

Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Vedlegg III:

• For Australia er nytt kontrollorgan anerkjent.

• For Canada er det endring i navn og kontaktinformasjon på kontrollorgan. Videre er akkrediteringen av to kontrollorgan ikke videreført, og er derfor ikke lenger anerkjent.

• Anerkjennelsen av Chile som ekvivalent tredjeland utgår ved årsskiftet, og videreføres i denne rettsakten på uspesifisert tid.

• For India er det endring i navn og kontaktinformasjon på kontrollorgan. Videre er nye kontrollorgan anerkjente, og to kontrollorgan skal fjernes fra listen og er ikke lenger anerkjente for å føre kontroll.

• For Japan er det endring i navn og kontaktinformasjon på kontrollorgan. Nye kontrollorgan er anerkjente, og to kontrollorgan skal fjernes fra listen og er ikke lenger anerkjente for å føre kontroll.

• For Republikken Korea er to nye kontrollorgan anerkjente.

• For USA er det endring i navn og kontaktinformasjon på flere kontrollorgan.

Vedlegg IV:

• Varigheten av anerkjennelsen for flere kontrollorgan i vedlegg IV utløper 30. juni 2021, og denne datoen forlenges til 31. desember 2021.

• Følgende nye kontrollorgan er anerkjente i UK til å føre kontroll med og sertifisere økologiske virksomheter i UK som tredjeland for spesifikke produktkategorier: Organic Farmers & Growers C.I.C., Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd, Organic Food Federation, Quality Welsh Food Certification Ltd., Soil Association Certification Limited, Biodynamic Association Cerification. Denne endringen skal gjelde fra 1.1.2021. Geografisk område for disse kontrollorganene omfatter ikke Nord-Irland. Varighet for anerkjennelsen er frem til 31.12.2021.

• Det ble inngått en handelsavtale mellom EU og Republikken San Marino den 28. mai 2020. San Marino skal derfor fjernes som geografisk område for en rekke kontrollorgan i vedlegg IV.

• Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier.

• Nye kontrollorgan er anerkjente for å kontrollere økologiske produkter i angitte tredjeland og for spesifikke produktkategorier.

• Enkelte kontrollorgan blir fjernet fra listen, og er ikke lenger anerkjente.

• Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er imidlertid en viktig endring i rettsakten at kontrollorgan i UK blir anerkjente til å føre kontroll med økologiske virksomheter i Storbritannia som tredjeland. Når Storbritannia fra 1.1.2021 blir et tredjeland er en slik regelverksendring nødvendig for å videreføre handel med økologiske produkter mellom Storbritannia og EØS-land. Dette er spesielt viktig for blant annet import av økologisk fiskefôr fra UK til produksjon av økologisk laks i Norge.

Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet.

Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene.

Sakkyndige instansers merknader
På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den ikke behandlet i Spesialutvalget på matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Anerkjennelsen av regelverket i Chile for økologisk produksjon som ekvivalent til regelverket i EU reguleres i en avtale mellom EU og Republikken Chile om handel med økologiske produkter (Agreement between the European Union and the Republic of Chile on trade in organic products).

Chile ble tatt inn i vedlegg III i forordning (EU) 1235/2008 som anerkjent tredjeland gjennom forordning (EU) 2018/9491. Denne rettsakten er til vurdering og er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

1: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/949 of 3 July 2018 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Status
Det har vært en positiv avstemming i EU ved skriftlig prosedyre med frist 27. november. Rettsakten er ikke publisert i Official Journal.

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2196
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro