Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 1084/2011 av 27. oktober 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland.

Commission Implementing Regulation (EU) No 1084/2011 of 27 October 2011 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III gir oversikt over godkjente tredjeland for eksport av visse økologiske varer til EU.

Kompetent myndighet i Tunisia er endret og rettsakten oppdaterer vedlegg III på dette punktet.

Rettsakten endrer også feil angående tekst knyttet til oppføring av Canada på godkjent tredjelandsliste i forordning (EU) nr. 590/2011 som endret forordning 1235/2008. Rettsakten gjør det klart at omfanget av varer fra Canada gjelder bearbeidede landbruksprodukter som skal brukes som mat og fôr. I tillegg er kontrollorganet "Control Union Certifications" fjernet fra listen over godkjente kontrollorgan. Dette skyldes at kontrollorganet ikke er akkreditert av Canadian Food Inspection Agency" som utfører sertifiseringstjenester i Canada.

Merknader
Rettsakten vil være en ny endringsforordning til den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å implementere i Norge.

Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Rettsakten vil gjøre det enklere å importere økologisk varer til Norge fra Canada, da det ikke lengre er nødvendig med en forhåndsgodkjenning fra Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, -likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.10.2011
Anvendelsesdato i EU
28.10.2011

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro