Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/786 av 15. juni 2020 om endring og retting av forordning (EU) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/786 of 15 June 2020 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er godkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2) Ifølge de af Indien indgivne oplysninger har de indiske kompetente myndigheder suspenderet sin godkendelse af »Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)«. Dette kontrolorgan bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(3) I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 er Japan opført på listen for produktkategori F (vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd). Japan har imidlertid ikke indført bestemmelser om økologisk produktion af vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd. Henvisningerne til denne produktkategori bør derfor udgå af teksten vedrørende Japan i dette bilag. Dermed vil kontrolorganer kunne blive godkendt for den produktkategori for så vidt angår Japan med henblik på bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Japan er blevet underrettet om disse ændringer.

(4) Ifølge de af Republikken Korea indgivne oplysninger er navnet på kontrolorganet »Konkuk University industrial cooperation corps« ændret til »KAFCC«, og der er oplyst nye internetadresser for »Woorinong Certification« og »Neo environmentally-friendly Certification Center«. Desuden er godkendelsen af kontrolorganet »Ecolivestock Association« blevet trukket tilbage. Endelig har den kompetente koreanske myndighed godkendt følgende seks kontrolorganer, der bør føjes til listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008: »Korea Crops Research Institute (co.ltd)«, »Korea organic certification«, »Jayeondeul agri-food certification institute«, »Institute of Organic food Evaluation«, »EverGreen Nongouhwi« og »ONNURI ORGANIC Co., Ltd.«.

(5) Ifølge de af De Forenede Stater indgivne oplysninger er navnet på kontrolorganet »Primuslabs« ændret til »Primus Auditing Operations«, og der er oplyst en ny internetadresse for dette kontrolorgan. Navnene på to kontrolorganer, der var blevet tilføjet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/25, var blevet stavet forkert. Disse navne bør berigtiges med virkning fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/25.

(6) Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolmyndigheder og -organer, der er kompetente til at foretage kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalenskontrol.

(7) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Kirgisistan.

(8) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at godkende dette kontrolorgan for produktkategori A og D for så vidt angår Kina.

(9) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Biocert International Pvt Ltd« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A til Georgien.

(10) »BioGro New Zealand Limited« har meddelt Kommissionen, at det har skiftet adresse.

(11) På grundlag af dokumenter modtaget fra »Bio.inspecta AG« blev godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D udvidet til Tunesien ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39. Da Tunesien imidlertid er opført på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 for produktkategori A og D, forhindrede denne forordnings artikel 10, stk. 2, litra b), Kommissionen i at optage Bio.inspecta AG på listen i bilag IV for disse produktkategorier for så vidt angår dette land. Af hensyn til retssikkerheden bør de nødvendige tilpasninger af teksten vedrørende Bio.inspecta AG i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 betragtes som en ændring snarere end en berigtigelse med tilbagevirkende kraft fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2019/39.

(12) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »CCPB Srl« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori C og D til Tanzania og Mozambique.

(13) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »CERES Certification of Environmental Standards GmbH« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A, B og D til Cuba, Sudan og Kosovo, for produktkategori A og D til Algeriet, Bangladesh, Burundi, Congo (Brazzaville), Tchad, Gambia, Guinea og Niger samt for produktkategori B til Hviderusland, for produktkategori D til Ghana, for produktkategori B og F til Kasakhstan og for produktkategori F til Moldova.

(14) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A til Dominica og for produktkategori F til Japan.

(15) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecovivendi d.o.o. Belgrade« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at godkende »Ecovivendi d.o.o. Belgrade« for produktkategori A og D for så vidt angår Serbien.

(16) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ekoagros« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori D og F til Hviderusland, for produktkategori B og D til Kasakhstan, for produktkategori F til Rusland og for produktkategori B og F til Tadsjikistan.

(17) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Japan Organic and Natural Foods Association« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori C til Japan.

(18) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »ORSER« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori B og E til Aserbajdsjan, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Iran, Kirgisistan, Kasakhstan og Tyrkiet.

(19) »Servicio de Certificación CAAE S.L.U« har meddelt Kommissionen, at det har skiftet adresse.

(20) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A til Turkmenistan.

(21) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »TÜV Nord Integra« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Algeriet.

(22) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres og berigtiges.

(23) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.06.2020
Anvendelsesdato i EU
03.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet