Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/718/EU av 4. desember 2013 når det gjelder opplysningene om Brasil i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt, endring av vedtak 92/260/EØF vedlegg II D når det gjelder krav om testing mot snive, og endring av vedtak 92/260/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF når det gjelder enkelte geografiske betegnelser

Commission Implementing Decision of 4 December 2013 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Brazil in the list of third countries and parts thereof from which the imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised, amending Annex II(D) to Decision 92/260/EEC as regards test requirements for glanders, and amending Decisions 92/260/EEC, 93/196/EEC and 93/197/EEC as regards certain geographical denominations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av enkelte endringer i hvilke regioner i Brasil hvor det er forekomster av sykdommen snive. I tredjelandslisten som regulerer import til EØS-området av dyr av hestefamilien m.m. er Brasil delt i to grupper, slik at det kun er tillatt å importere fra regioner som er ført opp på gruppe BR-1. Nå tas regionene Sao Paulo, Espirito Santo, Rondonia og Parana ut av denne gruppen, mens Rio de Janeiro tas inn ettersom det der ikke har vært forekomster av snive etter juli 2012.

Det tillates kun import av registrerte hester fra disse områdene i Brasil, ettersom det er lavere risiko for at disse pådrar seg snive enn for andre kategorier av dyr av hestefamilien.

Det innføres et tilleggskrav om testing av snive for midlertidig import av dyr av hestefamilien fra Brasil.

EU-kommisjonen gjennomførte i oktober 2012 et tilsyn i Brasil av dyr av hestefamilien og reproduksjonsmateriale. Etter dette ble det konkludert med at importen av reproduksjonsmateriale til EØS-området må suspenderes inntil landet har gjennomført enkelte tiltak. Slik import er derfor ikke lenger tillatt.

Det gjøres i tillegg enkelte endringer i landlister som følge av at Kroatia ikke lenger er å betrakte som tredjeland.

Formålet med rettsakten er å hindre spredning av dyresykdommen til EØS-området samt å oppdatere tredjelandslister for import. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF, og tredjelandsoversikter i vedtakene 92/260/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF.

I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien legges det inn et tilleggskrav for midlertidig import fra Brasil i § 12, dessuten endres tredjelandslistene i vedlegg A og vedlegg C. Tilsvarende endres tredjelandslisten i vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Med denne forskriftsendringen tas også med endringer som følge av Kroatias inntreden i EØS-avtalen jfr. forordning (EU) nr. 519/2013. Kroatia er ikke lenger å anse som et tredjeland, og fjernes dermed fra tredjelandslister i vedleggene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien, og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2013
Anvendelsesdato i EU
26.12.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.10.2014
Anvendes fra i Norge
23.10.2014