Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil og Costa Rica

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/501/EU av 24. juli 2014 om endring av vedleggene til vedtak 92/260/EØF hva gjelder midlertidig adgang for registrerte hester fra Costa Rica og vedtak 2004/211/EF hva gjelder oppføringene av Brasil og Costa Rica i listen over tredjeland og deler av disse hvorfra det tillates import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision 2014/501/EU of 24 July 2014 amending the Annexes to Decision 92/260/EEC as regards the temporary admission of registered horses from Costa Rica and Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil and Costa Rica in the list of third countries and parts thereof from which the importation into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2014)

Sammendrag av innhold
Ved beslutning 2014/501/EU endres angivelsen av hvilke områder i Brasil og Costa Rica som er tillatt for import av dyr av hestefamilien. Dette krever endring av vedlegg A i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Rettsakten endrer også tilhørende helsesertifikat. Denne endringen gjennomføres ikke i forskriften, fordi den hadde midlertidig gyldighet til 15. oktober 2014 i forbindelse med World Equestrian Games i Frankrike.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Rettsakten gjennomføres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. Matloven § 23 tredje ledd .

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2014
Anvendelsesdato i EU
15.08.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.10.2014
Anvendes fra i Norge
27.10.2014