Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/981 av 7. juli 2020 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF med hensyn til opplysningene om Kosovo* på listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å importere kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen, og om endring av vedlegg III til dette vedtaket med hensyn til standardhelsesertifikatet for import av disse produktene fra tredjestater
*Denne betegnelsen innebærer i ingen stillingstaking til Kosovos status, og er i overenstemmelse med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos uavhengighetserklæring

Commission Implementing Decision (EU) 2020/981 of 7 July 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Kosovo* in the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised and amending Annex III to that Decision as regards the model certificate for imports of those products from third countries
* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF er der fastsat dyre- og folkesundhedsbetingelser for import til Unionen af sendinger af visse kødprodukter og af behandlede maver, blærer og tarme, som er blevet underkastet en af de behandlinger, der er fastsat i del 4 i bilag II til nævnte beslutning (»varerne«).

(2) Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere varerne til Unionen, forudsat at varerne er blevet underkastet en af de deri omhandlede behandlinger. I del 4 i nævnte bilag er der fastsat en ikke-specifik behandling »A« og særlige behandlinger »B« til »F«, der er anført i faldende orden efter intensiteten af den dyresundhedsmæssige risiko, de har til formål at eliminere.

(3) I bilag III til beslutning 2007/777/EF er der desuden fastlagt et standardcertifikat, som bør ledsage sendinger af disse varer, der er bestemt til indførsel i Unionen.

(4) Kosovo har anmodet om at blive opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som tredjeland, hvorfra import til Unionen af varer, der er fremstillet af fjerkræ og opdrættet fuglevildt (undtagen strudsefugle), der er blevet underkastet den særlige behandling »C« eller »D«, er tilladt, og har indsendt de relevante oplysninger. Navnlig har Kosovo har givet garantier med hensyn til råvarer af fjerkræ med oprindelse enten i medlemsstater eller tredjelande, der er godkendt til eksport af disse råvarer til Den Europæiske Union, og med hensyn til den behandling, som disse produkter skal underkastes.

(5) Kommissionen har gennemført en audit i Kosovo for at evaluere kontrolsystemerne i produktionen af fjerkødprodukter bestemt til eksport til Unionen. I betragtning af det gunstige resultat af auditten og de garantier, som Kosovo har stillet med henblik på oprindelse og behandling af det fjerkrækød, der anvendes til produktion af kødprodukterne, bør Kosovo medtages i tabellen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF for indførsel til Unionen af kødprodukter af fjerkræ og opdrættet fjervildt (undtagen strudsefugle), som er blevet underkastet den særlige behandling »C« eller »D«.

(6) Standardveterinærcertifikatet for import til Unionen af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme, jf. bilag III til beslutning 2007/777/EF, omhandler kødprodukter, der er fremstillet af fjerkrækød med oprindelse i en medlemsstat eller opfylder de dyresundhedsmæssige krav for import til Unionen, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, og bestemmer, at kødet skal underkastes en ikke-specifik behandling »A«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(7) Kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater vedrører imidlertid ikke fjerkrækød, som har oprindelse i en medlemsstat, eller som opfylder de dyresundhedsmæssige krav for import til Unionen, der er fastsat i forordning (EF) nr. 798/2008, og som skal underkastes en af de særlige behandlinger i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF. Da den særlige behandling af produktet skal foretages uafhængigt af, hvor det ferske kød, der er anvendt til kødprodukter, kommer fra, og den ubetydelige risiko for fjerkræs sundhed, som en sådan praksis indebærer, bør standardveterinærcertifikatet for kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme indeholde en bestemmelse om udstedelse af certifikater i den specifikke situation, jf. bilag III til beslutning 2007/777/EF.

(8) Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres.

(9) Medlemsstaterne og branchen bør have en rimelig overgangsperiode på fire måneder til at tilpasse sig til de nye krav i det ændrede standardveterinærcertifikat.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.07.2020
Anvendelsesdato i EU
29.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.07.2020
Anvendes fra i Norge
20.07.2020