Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of petfood from Saudi Arabia

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen viser til at myndighetene i Saudi Arabia har gitt EU-kommisjonen forsikringer om at landets produksjon av kjæledyrfôr fra fjørfe er i henhold til de krav som gjelder innen EØS.

På grunnlag av ovennevnte føres Saudi Arabia opp på listen over tredjeland som det tillates å importere bearbeidet kjæledyrfôr med opprinnelse fra fjørfe fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken norske virksomheter eller norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet