Import av hovdyr fra USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 102/2013 av 4. februar 2013 som endrer forordning (EU) nr. 206/2010 hva gjelder oppføring av USA i listen over tredje tredjeland, tredjelandsområder og dele av slike som er godkjent med hensyn til import av levende hovdyr til EU, standardveterinærsertifikatet 'POR-X', og protokollene for resting av vestikulær stomatitt

Commission Implementing Regulation (EU) No 102/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction of live ungulates into the Union, the model veterinary certificate ‘POR-X’ and the protocols for testing for vesicular stomatitis

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslisten og ett av helsesertifikatene til forordning (EU) nr. 206/2010, som blant annet regulerer import av visse levende dyr og ferskt kjøtt til EØS-området.

USA ønsker å eksportere levende svin for avl og produksjon til EØS-området. De har imidlertid hatt flere utbrudd av vesikulær stomatitt (VS) det siste året. USA har redegjort for kontroll og overvåking av VS og dagens situasjon for svineinfluensa (H3N2) i en rapport. De positive tilfellene av VS har hovedsakelig vært hos hest, og lokalisert til to stater, hvorfra det ikke vil bli eksportert til EØS-området. VS er ikke påvist i domestiserte svin siden 1968. Det har tidligere vært foreslått at USA skal regionaliseres med tanke på slik eksport, man har imidlertid gått bort fra dette og ser på USA under ett. Det ilegges krav om at dyrene holdes i sykdomsfrie- og vektorbeskyttede bygg forut for eksporten. Det kreves også at dyrene skal være testet for VS i henhold til anbefalingene gitt i OIEs diagnostiske manual.

Tredjelandslisten og standardhelsesertifikatet «POR-X» oppdateres i tråd med dette.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 88/2013.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske eller administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 11. februar 2013 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.02.2013
Anvendelsesdato i EU
25.02.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2013
Anvendes fra i Norge
25.02.2013