Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1899 av 26. oktober 2016 om endring av vedtak 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF når det gjelder midlertidig innførsel og import av registrerte hester fra visse deler av Egypt

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1899 of 26 October 2016 amending Decisions 92/260/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC as regards temporary admission and imports of registered horses from certain parts of Egypt

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 03.11.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutningene 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EU. De tre beslutningene fastsetter lister over tredjestater og deler av tredjestater hvorfra det skal være tillatt å innføre registrerte dyr, avls- og produksjonsdyr og avlsmateriale fra dyr av hestefamilien. I tillegg grupperes tredjestatene etter dyrehelsesituasjonen i landet. Endringene er at Egypt blir føyd til på listene under gruppe E. I tillegg blir en hestesykdomsfri sone rundt Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital i den østlige utkanten av Kairo ført opp som en del av landet det skal være tillatt å midlertidig innføre, samt permanent importere, dyr av hestefamilien fra. Den hestesykdomsfrie sonen er via en hovedvei forbundet med Cairo International Airport, som ligger mindre enn 10 km unna.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har konsekvenser for dyreeiere og andre som har ansvar for dyr av hestefamilien. Importører får et større marked utenfor EØS de kan importere registrerte dyr og avls- og produksjonsdyr fra. De som har registrerte dyr av hestefamilien i den aktuelle sonen i Egypt vil kunne innføre dem midlertidig hit til landet for å delta i konkurranser o.a. Innførsel av dyr fra tredjestater skal skje via en veterinær grensekontrollstasjon i EØS der dyrene og nødvendig dokumentasjon skal kontrolleres. Dersom rettsakten fører til at innførselen av dyr over de norske veterinære grensekontrollstasjonene øker, får Mattilsynet mer arbeid med kontroll. Det er likevel ikke grunn til å tro at innførselen over de norske grensekontrollstasjonene vil øke vesentlig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering
Egypt har også tidligere vært oppført i dyrehelsegruppe E. Etter at det ble avdekket utilfredsstillende forhold under en veterinær inspeksjon i juni 2010, ble denne forrige oppføringen imidlertid trukket tilbake. Egypt har nå dokumentert at dyrehelsesituasjonen i landet er blitt god nok til at landet kan bli oppført i dyrehelsegruppe E på nytt. Egypt har også dokumentert at sonen det åpnes for innførsel av dyr fra er underlagt særskilt veterinærkontroll, i tillegg til å være fri for spesifikke hestesykdommer. Hestepopulasjonen i denne sonen holdes adskilt fra hester utenfor sonen gjennom strenge biosikkerhetstiltak, sertifiseringskrav, prosedyrer, beredskapsplaner og identifikasjon av alle hestedyr. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og aksepabel.

Status
Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 4. og 5. oktober 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal 28. oktober 2016. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien den 31. oktober 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2016
Anvendelsesdato i EU
17.11.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2016
Anvendes fra i Norge
31.10.2016