Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 139/2013 av 7. januar 2013 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til EU samt karantenebetingelser for dette

Commission Implementing Regulation (EU) No 139/2013 of 7 January 2013 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Union and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 318/2007 som omhandler dyrehelsemessige betingelser for import av visse andre fugler enn fjørfe til EU. Forordning (EF) nr. 318/2007 har vært endret av en rekke endringsforordninger, og det var behov for å erstatte disse rettsaktene for å forenkle og gjøre regelverket klarere. Av vedleggene til rettsakten følger blant annet tredjelandsliste og helsesertifikat.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. I tillegg er det behov for oppdatering av henvisninger i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland, og i forskrift 16. september 2008 nr. 1022 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Kroatia og Sveits.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses å ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser da dette kun gjelder kodifisering av EU-regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 12. mars 2013 om endringer i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.
Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.01.2013
Anvendelsesdato i EU
08.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.03.2013
Anvendes fra i Norge
12.03.2013