Import av ferskt kjøtt fra Paraguay

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1112/2011 av 3. november 2011 som endrer vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 hva angår opplysningene om Paraguay på listen over tredjeland, tredjelandsområder og dele av slike som er godkjent med hensyn til innføring av ferskt kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) No 1112/2011 of 3 November 2011 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry for Paraguay in the list of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the Union of certain fresh meat

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til forordning (EU) nr. 206/2010, som blant annet listefører tredjeland/regioner som er godkjente for eksport av utbenet og mørnet kjøtt til EU. Dette etter at det er bekreftet munn- og klauvsjuke i et område i Paraguay. Paraguay meldte den 19. september et utbrudd av munn- og klauvsyke til OIE, lokalisert til distriktet San Pedro. På grunn av manglende garantier for regionalisering, er hele Paraguay fjernet fra listen over godkjente tredjeland/regioner. Forordning (EU) nr. 1112/2011 gjør endringer i tredjelandslisten slik at import av ferskt storfekjøtt ikke lenger er tillatt til EØS-området fra det alt vesentlige av Paraguay etter 18. september 2011.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 14. november 2011 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2011
Anvendelsesdato i EU
07.11.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.11.2011
Anvendes fra i Norge
14.11.2011