Import av ferskt kjøtt fra Botswana og Brasil

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/4/EF av 18. desember 2008 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542/EØF vedrørende opplysningene om Botswana og Brasil i listen over tredjeland og deler av disse hvorfra det er tillatt å importere visse typer ferskt kjøtt til Fellesskapet

Commission Decision 2009/4/EC of 18 December 2008 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the entry for Botswana and Brazil in the list of third countries or parts thereof from which imports into the Community of certain fresh meat are authorised

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.1.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre (uten EØS-vedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød er der fastsat sundheds- og hygiejnebetin­ gelser for import til Fællesskabet af levende dyr undtagen dyr af hestefamilien og for import af fersk kød af sådanne dyr, herunder dyr af hestefamilien, undtagen tilberedt kød.

(2) I henhold til beslutning 79/542/EØF er import af fersk kød til konsum kun tilladt, hvis kødet kommer fra et område i et tredjeland eller en del deraf, som er opført på listen i del 1 i bilag II til nævnte beslutning, og hvis det ferske kød opfylder de krav, der er fastsat i det rele­ vante veterinærcertifikat for det pågældende kød, jf. stan­ dardcertifikaterne i nævnte bilags del 2, idet der tages hensyn til eventuelle krav om særlige betingelser eller supplerende garantier for kødet.

(3) Botswana er opført på listen i del 1 i bilag II til beslut­ning 79/542/EØF og er blevet inddelt i forskellige områder, hovedsageligt i henhold til disses dyresundheds­ mæssige status. De pågældende områder har tilladelse til at eksportere udbenet og modnet fersk kød fra tamkvæg, tamfår og tamgeder og fra visse opdrættede og vildtle­ vende ikke domesticerede dyr (i det følgende benævnt »fersk kød«) til Fællesskabet.

(4) Den 20. oktober 2008 opstod der mistanke om et udbrud af mund- og klovesyge på en bedrift i distriktet Ghanzi, der ligger i veterinær sygdomsbekæmpelseszone 12 i Botswana. Den pågældende veterinære sygdomsbe­ kæmpelseszone har for øjeblikket tilladelse til at ekspor­ tere fersk kød til Fællesskabet. Så snart udbruddet var blevet bekræftet, suspenderede den kompetente myndighed i Botswana eksporten af fersk kød til Fælles­ skabet.

(5) På baggrund heraf bør eksporten af fersk kød til Fælles­ skabet fra veterinær sygdomsbekæmpelseszone 12 i Bots­wana ikke længere tillades. I betragtning af at den kompetente myndighed i Botswana har givet tilstrække­ lige garantier med hensyn til de foranstaltninger, den har truffet for at bekæmpe spredningen af sygdommen, og i betragtning af at det berørte område er fuldstændigt indhegnet, bør restriktionerne begrænses til kun at omfatte veterinær sygdomsbekæmpelseszone 12.

(6) I beskrivelsen af område BR-1 i Brasilien er der undtaget et område, der betegnes som en »zone med intensiv over­ vågning«, fra de områder, der har tilladelse til at ekspor­ tere fersk udbenet og modnet oksekød til Fællesskabet. Zonen dækker en 15 km bred stribe langs grænsen til Paraguay, der omfatter en række kommuner, herunder Caracol og Antônio João, der ikke var med på listen. Disse to kommuner bør derfor indsættes i beskrivelsen af nævnte »zone med intensiv overvågning« i område BR-1.

(7) Del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstem­ melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva­ rekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2008
Anvendelsesdato i EU
20.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
20.12.2008