Import av eggceller og embryo av svin

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/636/EF av 22. juli 2008 om opprettelse av listen over tredjestater hvrorfra medlemsstatene tillater import av eggceller og embryo av svin

Commission Decision 2008/636/EC of 22 July 2008 establishing the list of third countries from which Member States authorise imports of ova and embryos of the porcine species

Siste nytt

EØS-notat (nytt) publisert 4.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Etter fastsettelse av ny rettsakt om import av sæd, eggceller og embryo fra sau og geit fra tredjestater (vedtak 2008/635/EØF), ville vedtak 94/63/EØF bare hatt relevans for import av eggceller og embryo fra svin fra tredjestater. Framfor å endre/oppdatere vedtak 94/63/EF, har EU-Kommisjonen fastsatt denne nye rettsakten. Rettsakten viderefører kravet i vedtak 94/63/EØF om at EØS-statene skal tillate import av eggceller og embryo av svin fra de samme tredjestater som det er tillatt å importere rånesæd fra, samtidig som den opphever vedtak 94/63/EØF.

Merknader
Rettsakten krever endring i "forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter". Det er ikke behov for materielle forskriftsendringer, men rettsakten bør tas inn i forskriftens hjemmelsfelt. Rettsakten medfører ingen konsekvenser utover de som allerede følger av gjeldende rett.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 1. september d.å.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 2. oktober 2008 nr. 1082 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Forskriften ble fastsatt uten høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Anvendes fra i Norge
02.10.2008