Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Russland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 644/2012 av 16. juli 2012 som endrer forordning (EU) nr. 206/2010 om etablering av lister over tredjeland, tredjelandsområder og dele av slike som er godkjent med hensyn til import av visse dyr og ferskt kjøtt til EU og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater hva angår Russland

Commission Implementing Regulation (EU) No 644/2012 of 16 July 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements, as regards Russia

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.8.2012 og EØS-notat offentliggjort 18.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av en anmodning fra Russland til EU om å tillate transitt av levende storfe (avls- og produksjonsdyr) fra Kaliningrad gjennom Litauen, og videre inn i andre deler av Russland. Etter en EU-inspeksjon til området, som bekrefter en god dyrehelsesituasjon, er det nå vedtatt en endring i forordning (EU) nr. 206/2010 om fastsettelse av lister over tredjeland m.m. som er godkjent for innførsel av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater. Endringen innebærer at det på visse vilkår tillates slik transitt, bl.a. skal transporten foregå på vei, grensepassering skal skje på konkrete angitte steder, dyrene skal ikke skal avlesses i EU m.m. Det er ved endringsforordningen også fastsatt et eget helsesertifikat som skal gjelde for denne type transittransporter gjennom Litauen. En avtale er også gjort mellom Russland og Hviterussland for videre transitt gjennom sistnevnte.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 13. august 2012 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.07.2012
Anvendelsesdato i EU
06.08.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.08.2012
Anvendes fra i Norge
13.08.2012