Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 523/2008 av 11. juni 2008 om endring av vedlegg VIII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 angående import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter

Commission Regulation (EC) No 523/2008 of 11 June 2008 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the import of blood products for the manufacture of technical products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.6.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg VIII, X og XI i forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen) og endrer kravene ved import av blodprodukter som skal til teknisk bruk (dvs. ikke til fôr eller til konsum). I henhold til biproduktforordningen er det i utgangspunktet ikke tillatt å importere blodprodukter fra dyr som har fått tilført forbudte stoffer i henhold til direktiv 96/22/EF (thyrostatika, stilbener, østradiol 17 og beta-agonister). Slike blodprodukter benyttes særlig i forskning og farmasøytisk industri, og denne rettsakten åpner for import av slike produkter til teknisk bruk. Blodet må komme fra et område som er fritt for visse dyresykdommer eller det må behandles for å eliminere patogener. På visse vilkår er det tillatt å importere blod fra områder hvor det vaksineres mot munn -og klovsyke.

Det er også gjort endringer med hensyn til hvilke land man kan importere fra. Tidligere måtte blodprodukter fra hov- og klovdyr stamme fra land listeført i del 1 vedlegg II i rådsvedtak 79/542/EF hvorfra det var tillatt å importere ferskt kjøtt, eller stamme fra Japan. Dette kravet gjelder nå kun for ubehandlede blodprodukter. Blodprodukter som er behandlet for å eliminere patogener kan derimot importeres fra alle land listeført i del 1 vedlegg II i vedtak 79/542/EF i tillegg til Japan. Tredjelandslistene i biproduktforordningen er også oppdatert med hensyn til import av andre arter, inkludert fjørfe.

Helsesertifikatene er endret i henhold til de nye kravene, og det er nå to ulike sertifikater for blodprodukter til teknisk bruk: ett for behandlede og ett for ubehandlede blodprodukter.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

I henhold til opplysninger fra bransjen, skjer import til Norge av slike blodprodukter via importør i EU, og ikke direkte fra tredjeland. Denne rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2008
Anvendelsesdato i EU
15.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 10-19
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.06.2010
Anvendes fra i Norge
14.06.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0523
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro