Import av animalske produkter: endringsbestemmelser om overgangsordning

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2007 av 27. april 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

Commission Regulation (EC) No 479/2007 of 27 April 2007 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2010)

Sammendrag av innhold
Bestemmelsene i forordningen dreier seg om overgangsordninger for gjennomføring deler av hygienepakken. Endringene gjelder artikkel 7 og 17 som gir bestemmelser om import av animalske produkter.

I forordning (EF) nr. 2076/2005 gjøres følgende endringer gjeldende:

I artikkel 7 punkt 4:

a) Inntil 30. juni 2007 er det tillatt å importere produkter som er nevnt i bilag IV til forordning (EF) nr 2074/2005, med sertifikater som var i bruk før 1. januar 2006. Sertifikatene må være i samsvar med nasjonale bestemmelser. Sertifikatene må være utfylt og underskrevet før 1. mai 2007. Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom det finnes harmoniserte bestemmelser.

b) Inntil 31. desember 2007 er det tillatt å importere fiskeolje på sertifikater som er i henhold til nasjonale bestemmelser som var gjeldende før forordning (EF) 2074/2005 trådte i kraft, forutsatt at sertifikatet er behørig utfylt og underskrevet innen 31. oktober 2007.

I artikkel 17 punkt 2, endres b) til:

b) Kompetent myndighet i landet hvor importen skjer skal sikre at de importerte produktene kun markedsføres på hjemmemarkedet eller på hjemmemarkedene i andre medlemsland som tillater samme import.

I artikkel 17 punkt 2 settes inn som c):

c) For produkter som importeres fra 31. oktober 2007 skal standard helsesertifikat som er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 brukes. Det er kompetent myndighet i vedkommende tredjeland eller område som er ansvarlig for at det blir gjennomført. Produkter med sertifikater som er i henhold til nasjonale bestemmelser som gjelder før 31. oktober 2007 kan importeres inntil 31. desember 2007.

Merknader
Endringene i artikkel 17 punkt 2 gjelder i tillegg til fiskeolje fra tredjeland også for froskelår, snegler, gelatin og råmaterialer til produksjon av gelatin, kollagen og råmaterialer til produksjon av kollagen.

Rettsakten krever endring i forskrift som gjennomfører hygieneforordningene.

Endringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er i tråd med den overgangspraksis som har vært praktisert i Norge. Mattilsynet anser forslaget for EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.04.2007
Anvendelsesdato i EU
01.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 1-2
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0479
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro