IMI-forordningen: pilotprosjekt om bruk av informasjonssystemet for det indre marked knyttet til våpendirektivet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1427 av 21. mai 2021 om et pilotprosjekt til gjennomføring av bestemmelsene om administrativt samarbeid om avslag påm tillatelser i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/555 ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1427 of 21 May 2021 on a pilot project to implement the administrative cooperation provisions relating to refusals to grant authorisations set out in Directive (EU) 2021/555 of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Informationssystemet for det indre marked (i det følgende benævnt »IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en softwareapplikation, der er tilgængelig via internettet, og som er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne for at hjælpe medlemsstaterne med at overholde de krav vedrørende informationsudveksling, der er fastsat i EU-retsakter, ved at give adgang til en central kommunikationsmekanisme for at lette grænseoverskridende informationsudveksling og gensidig bistand.

(2) Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2012 gør det muligt for Kommissionen at gennemføre pilotprojekter med henblik på at vurdere, om IMI er effektivt til gennemførelsen af bestemmelser om administrativt samarbejde i EU-retsakter, som ikke er opført i bilaget til forordningen.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/555 fastlægges der bestemmelser om administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne med hensyn til kontrol med erhvervelse og besiddelse af skydevåben. I henhold til direktivets artikel 18 skal Kommissionen fastsætte nærmere bestemmelser for den systematiske, elektroniske udveksling af oplysningerne omhandlet i nævnte artikel. Kommissionen har vedtaget delegeret forordning (EU) 2021/1423 om fastlæggelse af nærmere bestemmelser for systematisk udveksling af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4 i nævnte artikel om afslag på tilladelser. IMI kan være et effektivt værktøj til gennemførelse af bestemmelsen om administrativt samarbejde, der falder ind under denne delegerede forordnings anvendelsesområde. Denne bestemmelse om administrativt samarbejde bør derfor være genstand for et pilotprojekt, jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(4) IMI bør levere den tekniske funktionalitet, herunder oprettelse af en database, for at gøre det muligt for medlemsstaternes kompetente myndigheder at opfylde deres forpligtelser som fastsat i delegeret forordning (EU) 2021/1423.

(5) IMI bør lette det administrative samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder ved at give dem mulighed for at søge i IMI-databasen med henblik på at kontrollere, om en bestemt person har været forhindret i at erhverve eller besidde et skydevåben. Med henblik på at overholde databeskyttelsesrettighederne for de personer, hvis oplysninger er opført i databasen, bør de nationale myndigheder kun kunne konsultere oplysninger vedrørende en bestemt person. De bør ikke kunne søge efter andre kriterier, f.eks. alle afslag i en given periode eller for en bestemt medlemsstat.

(6) Med henblik på at blokere personoplysninger, der udveksles som led i pilotprojektet, så snart de ikke længere er nødvendige i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 1024/2012, bør det gøres tydeligt, fra hvilken dato sådanne oplysninger i henhold til nævnte artikel ikke længere betragtes som nødvendige. Denne dato bør svare til den dato, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2021/1423 som datoen, hvor oplysninger vedrørende afgørelsen om afslag ophører med at være tilgængelige i IMI. Det bør også præciseres, at når oplysningerne er blokeret, slettes de automatisk i IMI tre år senere, uden at det er nødvendigt at foretage en formel afslutning.

(7) I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en dato for, hvornår evalueringen senest skal være fremsendt.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.05.2021
Anvendelsesdato i EU
21.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet