Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): 4. og 5. region

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/122/EU av 7. mars 2013 om fastsetting av datoen for igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS) i den fjerde og femte regionen

Commission Implementing Decision 2013/122/EU of 7 March 2013 determining the date from which the Visa Information System (VIS) is to start operations in a fourth and a fifth region

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.3.2013

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/274/EU af 24. april 2012 om fastlæggelse af det andet sæt af regioner, hvor visuminformationssystemet (VIS) sættes i drift omfatter den 4. region, hvor indsamling og fremsendelse af oplysninger til VIS bør starte for alle ansøgninger, Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Elfenbenskysten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone og Togo, og den 5. region omfatter Burundi, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Ækvatorial guinea, Gabon, Rwanda og São Tomé og Principe.

(2) Medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske og juridiske foranstaltninger til indsamling og fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i VIS-forordningens artikel 5, stk. 1, til VIS, for alle ansøgningsdossierer i de pågældende regioner, herunder foranstaltninger til indsamling og/eller fremsendelse af oplysninger på vegne af en anden medlemsstat.

(3) Da betingelserne i artikel 48, stk. 3, første punktum, i VIS-forordningen således er opfyldt, er det nødvendigt at fastsætte datoen for VIS' idriftsættelse i den 4. og 5. region.

(4) Da der skal fastsættes en dato for idriftsættelse af VIS i meget nær fremtid, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(5) Da VIS-forordningen bygger på Schengenreglerne, har Danmark meddelt, at VIS-forordningen er gennemført i Danmarks nationale lovgivning i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Danmark er derfor i medfør af international ret forpligtet til at gennemføre denne afgørelse.

(6) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj
2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Den er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(7) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Den er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland.

(8) For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(9) For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF.

(10) For så vidt angår Liechtenstein, udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er omhandlet i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(11) For så vidt angår Cypern, udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengen-reglerne eller på anden måde har tilknytning hertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(12) For så vidt angår Bulgarien og Rumænien, udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning hertil, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2013
Anvendelsesdato i EU
14.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet