Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/534 av 16. april 2020 om utsettelse av behandlingen av søknader om medlemskap i eksisterende europeiske referansenettverk

Commission Implementing Decision (EU) 2020/534 of 16 April 2020 suspending the examination of applications for membership of existing European Reference Networks

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.5.2020)

Sammendrag av innhold
Formålet med europeiske referansenettverk (ERN) er å forbedre tilgang til diagnostikk, behandling og tilbud av helsetjenester av høy kvalitet til pasienter med sjeldne sykdommer eller sykdommer som krever en spesiell sentralisering av ekspertise og spisskompetanse. Kommisjonsbeslutningen av 10. mars 2014 fastsetter kriterier og vilkår for etablering og evaluering av ERN og tiltak for å tilrettelegge for utveksling av informasjon og ekspertise.

Gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU (inkl. endringene fra gjennomføringsbeslutning 2019/1269/EU) beskriver kriterier for etablering og evaluering av ERN og dens medlemmer. I følge vanlig prosedyre skal styrene til de eksisterende nettverkene avgi sin innstilling til nye søkere om medlemskap i sine respektive nettverk. Denne prosessen skal foregå innen gitte frister.

På grunn av covid-19-utbruddet har kommisjonen besluttet at fristen for nettverkene til å avgi sin innspilling utsettes fra med umiddelbar og tilbakevirkende virkning fra 1. april 2020 til 31. august 2020.

Merknader
HOD har gjennomført styring av ERN i Norge gjennom vårt styringssystem for nasjonale tjenester, herunder veileder til forskrift om nasjonale tjenester, jf. forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelse universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Norge har i den søknadsrunden som omtales søkt om fullverdig medlemskap med 12 sykehus (healthcare providers) til 10 forskjellige nettverk. Utsettelsen av fristen til nettverkene til avgi sin innstilling om søkere vil ikke påvirke vurderingen av søknadene utover at hele søknads- og godkjenningsprosessen blir utsatt med ca. 6 måneder. HOD har informert norske søkere om dette.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten sorterer under EØS-spesialutvalget for helse. Siden den ikke innebærer regelverksendringer i Norge, er det ikke ansett nødvendig å klarere den i spesialutvalget.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 16. april 2020. Den er nå til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.04.2020
Anvendelsesdato i EU
01.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0534
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro