Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2174 av 20. november 2017 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder helsesertifikatet for handel med bier og humler

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2174 of 20 November 2017 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the health certificate for trade in bees and bumble bees

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer helsesertifikatet for handel med bier og humler i del 2 av vedlegg E til direktiv 92/65/EØF.

Endringene gjør det mulig å krysse av for at biene eller humlene er beregnet til produksjon. I tillegg blir det mulig å beskrive om forsendelsen består av dronninger, feie-/skaksvermer, avleggere eller kolonier.

Som alternativ til å oppfylle dagens krav mht. liten kubebille og Tropilaelaps-midd, tillater rettsakten at forsendelser av bier, som utelukkende består av dronningbur m/én dronning og maksimum 20 følgebier, kan komme fra et område med minst 100 km radius som ikke er underlagt restriksjoner på grunn av mistanke om eller påvisning av Tropilaelaps-midd og fra en virksomhet som:

• befinner seg minst 30 km fra grensen til en beskyttelsessone som har en radius på minst 20 km rundt bekreftet påvisning av liten kubebille,

• ligger utenfor en sone som er omfattet av beskyttelsestiltak som er iverksatt av Unionen pga. forekomst av liten kubebille,

• ligger i et område hvor vedkommende myndighet gjennomfører årlig overvåkning for liten kubebille på en måte som gir minst 95% sikkerhet for å oppdage liten kubebille dersom minst 2 % av bigårdene er infisert,

• blir inspisert av vedkommende myndighet minst hver måned, med negativt resultat, på en måte som gir minst 95 % sikkerhet for å oppdage liten kubebille dersom minst 2 % av kubene er infisert, og

• hvor hvert bur eller hele forsendelsen blir dekket med et finmasket nett med maskestørrelse på maksimum 2 mm umiddelbart etter at de har gjennomgått den visuelle undersøkelsen for helsesertifiseringen.

Som alternativ til å oppfylle dagens krav med hensyn til liten kubebille og Tropilaelaps-midd, tillater rettsakten at forsendelser av humler kan komme fra fra strukturer som er atskilt fra omgivelsene, anerkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet og fri for liten kubebille. Det stilles ingen krav mht. Tropilaelaps midd.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr).

Rettsakten påvirker ikke Norges mulighet til å ha importrestriksjoner på bier eller humler etter naturmangfoldslovgivningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten fører til mindre omfattende restriksjoner på eksport av bier og humler fra områder som ligger rundt påviste tilfeller av liten kubebille. Den kan dermed bidra til å begrense de økonomiske tapene som eksportører av bier og humler i slike områder lider på grunn av eksportrestriksjoner. Rettsakten kan også føre til færre ulemper for importører av bier eller humler fra slike områder. Importørene kan f.eks. unngå arbeid med å finne seg nye eksportører av bier eller humler utenfor områdene eller unngå få stopp i leveranser av bier eller humler som de trenger i sin egen produksjon. Per i dag er liten kubebille kun påvist enkelte steder i Italia. Rettsakten får ingen direkte konsekvenser for norske eksportører av bier eller humler nå. Så vidt vites foregår det heller ingen import av bier eller humler fra Italia til Norge. Følgelig får rettsakten heller ingen umiddelbare administrative eller økonomiske konsekvenser for norske importører.

Risikoen for overføring av liten kubebille er forskjellig avhengig av om en forsendelse av bier består av dronninger m/et lite antall følgebier, feie-/skaksvermer, avleggere eller kolonier. Ved å stille krav om at det skal beskrives hva forsendelsene består av i helsesertifikatet, legger rettsakten til rette for at Mattilsynet kan risikobasere mottakskontroll av forsendelser av bier som innføres hit til landet.

Rettsakten har vært forelagt Norges Birøkterlag for kommentarer. De har svart at endringene ser uproblematiske ut for dem.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Vurdering
Rettsakten fører til at vilkårene som stilles mht. liten kubebille ved handel med bidronninger m/følgebier vil ligge nært opp til OIEs anbefalinger (artikkel 9.4.5 i OIEs landdyrhelsekode fra 2017). Den viktigste forskjellen er at eksportbigården kan ligge nærmere enn 100 km fra bigårder som er underlagt restriksjoner pga. liten kubebille. Dette blir kompensert med krav om mer intensiv overvåkning av liten kubebille i eksportbigården og bigårdene i området rundt denne.

Rettsakten fører til at vilkårene for handel med humler i EØS blir bedre harmonisert med vilkårene for import av humler fra tredjestater. Endringene i handelsvilkårene virker forsvarlige fordi det er mindre sannsynlig at humlekolonier som holdes i virksomheter som er isolert fra miljøet rund blir affisert av liten kubebille enn humlekolonier som er utendørs. Humler er heller ikke mottakelige for Tropilaelaps-midd. Dette er bekreftet i en risikovurdering foretatt av EFSA i 2013.

Ett av vilkårene som handel med bidronninger m/følgebier tillates på er at de kommer fra virksomheter som befinner seg utenfor en sone som er omfattet av beskyttelsestiltak iverksatt av Unionen på grunn av forekomst av liten kubebille. Skulle liten kubebille bli påvist her i landet, vil det ikke være Unionen, men Norge som iverksetter beskyttelsestiltak. Det er behov for å synliggjøre dette i form av en teknisk tilpasningstekst.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2017
Anvendelsesdato i EU
12.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2018
Anvendes fra i Norge
06.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2174
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro