Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/8 av 6. januar 2015 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler andre enn de som viser til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/8 of 6 January 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler avslag av fem helsepåstander innmeldt etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) baseres på ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten grunnet eiendomsrettigheter.

De fem avslåtte helsepåstandene omhandler glukose. EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstandene og har konkludert med at det var en sammenheng mellom påstandenes ordlyd og virkestoff.

EU-kommisjonen mener at påstandene ville stride mot internasjonale og nasjonale kostråd om å redusere inntaket av sukker. EU-kommisjonen har konkludert at de fem påstandene om glukose er villedende og avvises på grunnlag av de gir et budskap som er i strid mot etablerte kostråd om å redusere inntaket av sukker. Påstandene oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningens artikkel 3 som sier at en påstand ikke skal være villedende.

Det vil bli gitt seks måneders overgangstid for produsenter som allerede har påstandene på produkter om å fjerne disse etter at rettsakten har trådt i kraft.

Følgende helsepåstander om glukose er avvist i rettsakten.

Avslåtte helsepåstander (fritt oversatt) EFSA-nummer
Glukose nedbrytes som en del av kroppens normale energistoffskifte Q-2012-0266
Glukose støtter normal fysisk aktivitet Q-2012-00267
Glukose bidrar til et normalt stoffskifte Q-2012-00268
Glukose bidrar til et normalt energistoffskifte etter trening Q-2012-00269
Glukose bidrar til en normal muskelfunksjon Q-2012-00270

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene må forholde seg til de avslåtte helsepåstandene og ta disse ut av bruk seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft. Det er usikkert hvor mange av disse helsepåstandene som er i bruk i Norge i dag.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt har vært diskutert på arbeidsgruppemøter for helsepåstander den 22. september og SCoPAFF den 17. oktober 2014. Medlemsstatene hadde ikke innsigelser til EU-kommisjonens avvisning av helsepåstandene om glukose. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonen utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 17. oktober 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 6. januar 2015 og publisert i "Official Journal" den 7. januar 2015 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette (27.01.2015).

Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2015
Anvendelsesdato i EU
27.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2015
Anvendes fra i Norge
30.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0008
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro