Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/402 av 11. mars 2015 om avvisning av visse helsepåstander for næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/402 of 11 March 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.01.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag for tre helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffet. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjent. Alle søknader har fått en negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander:

[Tabell: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet]

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Utkast til rettsakten har vært diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 22. september 2014 og ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på SCoPAFF den 17. oktober 2014. Rettsakten er ennå ikke vedtatt av EU-kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2015
Anvendelsesdato i EU
31.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2015
Anvendes fra i Norge
12.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0402
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro