Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1154/2014 av 29. oktober 2014 om avslag på bruk av visse helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 1154/2014 of 29 October 2014 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på bruk av åtte helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i forordning (EU) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de åtte helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffet. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren med kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler, oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen. Bruk av disse er derfor ikke godkjent. Alle søknadene har fått en negativ vurdering av EFSA. Det dreier seg om følgende virkestoffer og påstander:

[Tabell]

[Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet]

De åtte avslåtte helsepåstandene er listet opp i Kommisjonens register under avslåtte påstander. Dersom disse helsepåstandene er anvendt før forordning (EU) nr. 1154/2014 trådte i kraft, skal de tas ut av bruk innen seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene og eventuelt ta disse ut av bruk innen seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft. Det er usikkert om disse påstandene er i bruk i Norge i dag.

Forbrukerne

EFSAs vurdering av de enkelte søknadene gir forbrukene større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
For påstanden om Lactobacillus rhamnosus GG var det en diskusjon i SCFCAH 13. juni 2014 knyttet til søknader som retter seg mot målgrupper som faller utenfor påstandsforordningens virkeområde, herunder personer som er under medisinsk behandling. Europakommisjonen ønsket å presisere at helsepåstander er ment å rette seg mot den generelle sunne befolkningen eller spesifikke undergrupper av denne (eldre, fysisk aktive, gravide mv.).

Mattilsynet har ikke vurdert søknadene og har ikke spilt inn synspunkter på de avviste helsepåstandene.

Mattilsynet anser rettesakten som EØS-revelant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemslandene med kvalifisert flertall på møte i SCFCAH 13. juni 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 29. oktober 2014 og publisert i Official Journal 30. oktober 2013 og trådte i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2014
Anvendelsesdato i EU
19.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2015
Anvendes fra i Norge
25.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1154
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro