Helsemessige betingelser og karantenebestemmelser ved import av visse fulgler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2008 av 26. juni 2008 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet og om tilhørende karantenebetingelser

Commission Regulation (EC) No 607/2008 of 26 June 2008 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN(fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2) I bilag V til forordningen er der fastsat en liste over karantænefaciliteter og -centre, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på import af visse fugle, bortset fra fjerkræ.

(3) Portugal har gennemgået sine godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over sådanne karantænefaciliteter og -centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2008
Anvendelsesdato i EU
17.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2008
Anvendes fra i Norge
01.01.2009