Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om flaggstatskriterier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2010 av 13. september 2010 om gjennomføring av artikkel 10, stk. 3, i europaparlaments- og rådsRådets direktiv 2009/16/EF når det gjelder flaggstatskriteriene

Commission Regulation (EU) No 801/2010 of 13 September 2010 implementing Article 10(3) of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards the flag State criteria

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.11.2011

EUs havnestatskontrolldirektiv ble 21. oktober 2011 innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen sammen med en forordning som fastlegger kriterer for rederivuderinger i forbindelse med valg at skip som skal kontrolleres. EU-rettsaktene er gjennomført i en norsk forskrift som ble kunngjort 1. november 2011. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann og skal anvendes fra 1. januar 2011. En forordning fra september 2010 gir detaljerte bestemmelser for hvordan direktivet skal gjennomføres. Forordningens utvalgsskriterier få betydning for hvor hyppig skip som seiler under norsk flagg skal gjennomgå havnestatskontroll. En ny europeisk database, THETIS, skal sørge for informasjonsutveksling mellom landenes sjøfartsmyndigheter.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt en forordning ” implementing Article 10(3) of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards the flag State criteria” og utfyller det nye havnestatskontrolldirektivet 2009/16/EC. Det nye direktivet legger blant annet opp til at skip med høy risiko skal kontrolleres oftere enn skip som har lav risiko. Et av flere kriterier for utvelgelse er flaggstatens prestasjoner, jf havnestatskontrolldirektivet art 10 og det er disse kriteriene forordningen fastsetter.

Forordningen fastsetter kriterier for vurdering av flaggstatens prestasjoner og flaggstatene blir oppført på ulike lister: svartelisten, grålisten og hvitlisten, se forordningen art 1.

Det nye inspeksjonsregimet i havnestatskontrolldirektivet er utarbeidet av Paris Memorandum of Understanding om havnestatskontroll (Paris MoU; frivillig avtale om samarbeid om havnestatskontroll mellom 27 stater) og Kommisjonen/EMSA. Regimet forutsetter tettere samarbeid mellom medlemsstatene ved informasjonsutveksling gjennom en ny informasjonsdatabase (THETIS). Norge er fullt medlem av Paris MoU.

Vurdering
Forordningen utfyller kriteriene for utvelgelse av skip for kontroll av havnestaten som framgår av havnestatskontrolldirektivet 2009/16 artikkel 10. Havnestatskontrolldirektivet er vurdert som relevant og akseptabelt for EØS-avtalen. Bedømmelse av flaggstatene vil blant annet avhenge av forholdet mellom antall inspeksjoner som er gjennomført i havnestatskontroll på dets skip og tilbakeholdsraten.

Forordningen er gjennomført i forskrift 30. desember 2010 nr 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv (havnestatskontrollforskriften) § 5, med endringsforskrift 2011-10-31-1059 som trådte i kraft 01.11.2011.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. september 2010, og forordningen er innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg XIII nr. 56d.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.09.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 191-193
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.02.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0801
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro