Havnestatskontroll: kriterier for vurdering av rederiene

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 802/2010 av 13. september 2010 om gjennomføring av artikkel 10, stk. 3, og artikkel 27 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF når det gjelder kriterier for rederivurdering

Commission Regulation (EU) No 802/2010 of 13 September 2010 implementing Article 10(3) and Article 27 of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards company performance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter kriterier for vurdering av rederienes prestasjoner og inngår i grunnlaget for utvelgelse til havnestatskontroll. Rederiene blir delt inn i ulike kategorier: meget lavt, lavt, mellom høyt eller høyt prestasjonsnivå, se forordningen art 2 nr 3. Kommisjonen vil med bistand fra EMSA regelmessig offentliggjøre lister over rederier som de foregående tre år minst tre måneder i sammenheng har hatt meget lavt eller lavt prestasjonsnivå, se forordningen art 3.

Det nye inspeksjonsregimet i havnestatskontrolldirektivet er utarbeidet av Paris Memorandum of Understanding om havnestatskontroll (Paris MoU; frivillig avtale om samarbeid om havnestatskontroll mellom 27 stater) og Kommisjonen/EMSA. Regimet forutsetter tettere samarbeid mellom medlemsstatene ved informasjonsutveksling gjennom en ny informasjonsdatabase (THETIS). Norge er fullt medlem av Paris MoU.

Vurdering
Forordningen utfyller kriteriene for utvelgelse av skip for kontroll av havnestaten som framgår av havnestatskontrolldirektivet 2009/16 artikkel 10. Havnestatskontrolldirektivet er vurdert som relevant og akseptabelt for EØS-avtalen. Bedømmelse av rederiene vil blant annet avhenge av tilbakeholdsrate og rapporterte avvik i gjennomførte havnestatskontroller.

Forordningen er gjennomført i forskrift 30. desember 2010 nr 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv (havnestatskontrollforskriften) § 5, med endringsforskrift 2011-10-31-1059 som trådte i kraft 01.11.2011.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. september 2010, og gjort til en del av EØS-avtalen i vedlegg XIII 56be. Forordningen er implementert i norsk rett med virkning fra 01.11.2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.09.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 287-290
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.02.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0802
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro