Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike og Luxembourg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1485 av 15. september 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om hastetiltak overfor utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1485 of 15 September 2021 amending Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2021)

Sammendrag av innhold
Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en smittsom virussykdom som affiserer fugler. Sykdommen har store konsekvenser for lønnsomheten av fjørfenæringen ved at den forårsaker forstyrrelser i handel internt i EØS og eksport til tredjeland i tillegg til at sykdommen har høy dødelighet hos holdte fjørfe. HPAI kan infisere trekkfugl som under fugletrekkene vår og høst kan spre sykdommen over lange avstander. Tilstedeværelse av fugleinfluensaviruset i villfuglpopulasjonen utgjør en kontinuerlig risiko for spredning av smitte til holdte fjørfe og andre fugler i fangenskap ved direkte og indirekte kontakt. Ved utbrudd av HPAI i et anlegg med holdte fugler er det risiko for smittespredning til andre anlegg med holdte fugler.

Beslutning (EU) 2021/641 angir i vedlegget hvilke områder, i EØS-land med utbrudd av HPAI, som omfattes av restriksjonssoner mot HPAI i henhold til forordning (EU) 2020/687, beskyttelsessone og overvåkningssone, og til hvilken dato sonen opprettholdes. Vedlegget vil endres fortløpende for å avspeile den epidemiologiske situasjonen for utbrudd av HPAI i EØS-landene.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning (EU) 2021/641 for å avspeile endret epidemiologisk situasjon i Belgia, Luxembourg, Frankrike og Tyskland. I tillegg forlenges gyldighetsperioden for beslutningen fra 30. september 2021 til 30. september 2022 da det antas at HPAI fortsatt vil utgjøre en trussel det neste året.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning (EU) 2021/641 retter seg mot EØS-land med utbrudd av HPAI. Beslutningen er gjennomført i forskrift 5. ami 2021 nr. 1407om særskilte beskyttelses- og nødtiltak mot sykdommer internt i EØS. Gjennomføringen er gjort på en slik måte at den tar høyde for framtidige endringer av beslutningen. Denne rettsakten medfører derfor ikke behov for forskriftsendring.

Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til Europakommisjonens nettsider med løpende oppdatert informasjon om HPAI-utbruddet i Europa. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.09.2021
Anvendelsesdato i EU
16.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet