Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1345 av 2. august 2019 om endring av vedtak 2006/771/EF med hensyn til ajourføring av harmoniserte tekniske vilkår for bruk av radiospektrum til kortdistanseutstyr

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1345 of 2 August 2019 amending Decision 2006/771/EC updating harmonised technical conditions in the area of radio spectrum use for short-range devices

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kortdistanceudstyr er typisk masseforhandlet eller bærbart radioudstyr eller begge dele, der let kan transporteres og anvendes på tværs af grænserne. Forskelle i vilkårene for anvendelse af frekvenser risikerer at skabe skadelig interferens med andre radiofrekvensanvendelser og -tjenester, forhindre deres fri bevægelighed og øge produktionsomkostningerne.

(2) Ved Kommissionens beslutning 2006/771/EF harmoniseres de tekniske vilkår for anvendelsen af frekvensressourcer til et stort udvalg af kortdistanceudstyr, der anvendes til f.eks. alarmer, lokal kommunikation, fjernbetjening, medicinske implantater og indsamling af medicinske data, intelligente transportsystemer og »tingenes internet«, herunder radiofrekvensidentifikation (»RFID«). Som følge heraf er kortdistanceudstyr, der opfylder de harmoniserede tekniske vilkår, kun omfattet af en generel tilladelse i henhold til national lovgivning.

(3) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 harmoniseres endvidere de tekniske vilkår for anvendelse af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-874,4 MHz og 915-919,4 MHz. Inden for disse frekvensbånd er frekvensdelingen anderledes, og der er derfor behov for en specifik reguleringsordning herfor. Afgørelsen giver mulighed for teknisk avancerede RFID-løsninger samt anvendelser inden for »tingenes internet« baseret på netforbundet kortdistanceudstyr i datanet.

(4) Beslutning 2006/771/EF og gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 udgør regelsættet for kortdistanceudstyr, og det understøtter innovation inden for en bred vifte af anvendelsesområder på det digitale indre marked.

(5) Nye anvendelser af kortdistanceudstyr vokser frem på grund af, at denne type udstyr bliver stadig vigtigere for økonomien, og på grund af de hurtige ændringer inden for teknologien og de samfundsmæssige krav. Disse anvendelser kræver jævnlige ajourføringer af de harmoniserede tekniske vilkår for frekvensanvendelse.

(6) På grundlag af det permanente mandat, som i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF blev udstedt i juli 2006 til Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) vedrørende ajourføring af bilaget til afgørelse 2006/771/EF i takt med den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for kortdistanceudstyr, er bilaget blevet ajourført seks gange. Det arbejde, der er gennemført på grundlag af det permanente mandat, dannede også grundlag for gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538, som fastsætter yderligere frekvenser til brug for kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-874,4 og 915-919,4.

(7) Den 20. oktober 2017 offentliggjorde Kommissionen sit orienteringsbrev vedrørende den syvende opdateringscyklus (RSCOM17-24rev1). Som følge heraf indgav CEPT sin 70. rapport til Kommissionen den 8. marts 2019. Ud over forenkling og forbedring af de eksisterende oplysninger foreslår CEPT at tilføje nye oplysninger i bilaget til beslutning 2006/771/EF. Med de nye oplysninger muliggøres nye medicinske og sikkerhedsrelaterede anvendelser, og frekvensbåndene til ikkesikkerhedsrelateret anvendelse af intelligente transportsystemer og håndhævelse af færdselsreglerne harmoniseres. Rapporten bør derfor udgøre det tekniske grundlag for denne afgørelse.

(8) Kortdistanceudstyr, der anvendes på de vilkår, der er fastsat i denne afgørelse, bør også være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU.

(9) Beslutning 2006/771/EF bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2019
Anvendelsesdato i EU
02.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet