Handelsbegrensninger for frø av visse planter (kodifisering)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/124/EF av 18. desember 2008 om begrensning av omsetning av såvare av visse arter av fôrvekster og olje- og fibervekster til såvare kun av klasse basis og klasse sertifisert

Commission Directive 2008/124/EC of 18 December 2008 limiting the marketing of seed of certain species of fodder plants and oil and fibre plants to seed which has been officially certified as ‘basic seed’ or ‘certified seed’ (Codified version)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 3.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er kun en teknisk sammenstilling av to tidligere fastsatte rettsakter (kommisjonsdirektivene 75/502/EØF og 86/109/EØF) som over tid har vært gjennom flere endringer. Det var nå ansett som hensiktsmessig å få samordnet og klargjort bestemmelsene gjennom å fastsette et helt nytt direktiv.

Det materielle innholdet i 2008/124/EF gjelder en avgrensning av omsetning av såvare av en rekke arter av fôr- og olje-/fibervekster til kun klasse basis og klasse sertifisert. Disse klassene innebærer en offentlig sertifisering. Det er dermed ikke tillatt å omsette såvare av klasse handelsfrø for de aktuelle artene, en klasse der såvaren ikke er offentlig sertifisert.

Merknader
Rettsaktene 75/502/EØF og 86/109/EØF er tidligere implementert i Norge gjennom fastsettelse i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. 2008/124/EF skulle derfor i utgangspunktet kun kreve endring i hjemmelsfeltet i nevnte forskrift. Ved gjennomgangen av innholdet i direktivet har det imidlertid vist seg at det er enkelte mangler ved gjennomføringen i såvareforskriften. Primært gjelder det at avgrensningen for omsetning som klasse handelsfrø ikke er gjort gjeldende for alle de arter som er fastsatt i direktivet. I praksis vil dette neppe ha betydning i Norge, da omsetning av klasse handelsfrø så langt ikke har vært praktisert her i landet. Mattilsynet tar imidlertid sikte på å foreta de nødvendige rettinger i forskriften så snart som mulig, fortrinnsvis samtidig med andre forestående endringer.

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Høring hos næringen har ikke vært ansett som nødvendig da rettsakten ikke medfører noen materielle endringer.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 03.07.2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2008
Anvendelsesdato i EU
08.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2009
Anvendes fra i Norge
19.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0124
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro