Handel med rånesæd: bestemmelser om brucellose og Aujeszkys sykdom

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 176/2012 av 1. mars 2012 som endrer vedlegg B, C and D til rådsdirektiv 90/429/EØF hva gjelder dyrehelsekrav for brucellose og Aujeszkys sykdom

Commission Implementing Regulation (EU) No 176/2012 of 1 March 2012 amending Annexes B, C and D to Council Directive 90/429/EEC as regards animal health requirements for brucellosis and Aujeszky’s disease

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endringer i vedlegg B, C og D til direktiv 90/429/EØF, som fastsetter dyrehelsekrav ved samhandel innen EU og import fra tredjeland til EU av rånesæd.De viktigste endringene i vedlegg B, som fastsetter vilkår for inntak og krav til rutinetesting av råner på godkjente seminstasjoner, er at det åpnes for bruk av to alternative serologiske tester, cELISA og iELISA, for påvisning av brucellose hos rånene. Disse testene kan brukes for testing av dyr før isolasjon, dyr i isolasjon og under rutinetester på seminstasjonen. De to alternative serologiske testene legges også til prosedyren som skal følges ved mistanke om brucellose. I protokollen for avkrefting av mistanke om brucellose åpnes det for et alternativt kriterium om negativ post-morten undersøkelse av test positive dyr. Kravene med hensyn til hvilke tester som kan benyttes for påvisning av Aujeszky’s disease hos rånene, avhengig av om de er uvaksinert eller vaksinert mot sjukdommen, endres slik at de reflekterer kravene til testing av svin som skal eksporteres til EU-land som har tilleggsgarantier for sjukdommen. De endrede testspesifikasjonene gjelder for testing av dyr før isolasjon, dyr i isolasjon og under rutinetester på seminstasjonen. Endringen i vedlegg C, som fastsetter hvilke krav rånesæd må oppfylle for å kunne være gjenstand for samhandel i EU, er at det for EU-land som har fristatus for Aujeszky’s disease innføres plikt til å forhåndsinformere Kommisjonen og de andre EU-landene dersom de vil benytte seg av retten de har til å forby innførsel av sæd fra råner som er vaksinert mot sjukdommen.Vedlegg D, som er modellen for helsesertifikatet som skal følge med rånesæd som er gjenstand for samhandel mellom EU-land, endres i forhold til at det er gjort endringer i vedlegg B og C. I tillegg tilpasses formatet på sertifikatet til standarden som brukes i TRACES-systemet.

Merknader
Rettslige konsekvenser Rettsakten medfører endringer i forskrift av 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd. Økonomiske og administrative konsekvenserRettsakten antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge er anerkjent av ESA som fritt for Aujeszky’s disease (COL-vedtak 160/10/COL). Derfor må Norge informere ESA/Kommisjonen og de andre EØS-statene dersom vi benytter oss av muligheten til å forby innførsel av sæd fra AD-vaksinerte råner.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2012
Anvendelsesdato i EU
01.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 1-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.11.2012
Anvendes fra i Norge
29.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0176
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro