Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1206 av 12. juli 2019 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til dyrehelsesertifikat for handel med hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1206 of 12 July 2019 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health certificate for trade in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Ved handel med hunder, katter og ildere mellom EU-medlemsstatene er det krav om at dyrene skal følges av et helsesertifikat etter modellen i del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF. Rettsakten erstatter den nåværende sertifikatmodellen med en ny. Den nye sertifikatmodellen er oppdatert med referanser til de nye forordningene (EU) 2018/772 og 2018/878, som fastsetter forbyggende tiltak mot revens dvergbendelmark (Echinococcus mulitlocularis) hos hunder og har erstattet forordning (EU) nr. 1152/2011.

Rettsakten pålegger medlemsstatene å tillate handel med hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikat etter den nåværende modellen i en overgangsperiode fram til 31. desember 2019. Forutsetningen er at helsesertifikatet ikke er utstedt senere enn 30. november 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten medfører ingen materielle endringer i de dyrehelsemessige vilkårene for handel med hunder, katter og ildere mellom EU-/EØS-statene, men er en nødvendig teknisk oppdatering av vilkårene.

Rettsakten blir neppe tatt inn i EØS-avtalen før 30. november 2019. I så fall kan det være behov for en teknisk tilpasning som sikrer at helsesertifikater som utstedes i Norge i samsvar med nåværende modell etter 30. november 2019 kan brukes i en overgangsperiode som varer lenger enn til 31. desember 2019.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2019
Anvendelsesdato i EU
16.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2020
Anvendes fra i Norge
15.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1206
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro