Handel med frø: forlengelse av ordning for import fra tredjeland

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1105/2012/EU av 21. november 2012 som endrer rådsvedtak 2003/17/EF ved forlengelse av dets anvendelsesperiode og ved oppdatering av navnene på et tredjeland og på de myndigheter som er ansvarlige for godkjenning og kontroll av produksjonen

Decision No 1105/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 amending Council Decision 2003/17/EC by extending its period of application and by updating the names of a third country and of the authorities responsible for the approval and control of the production

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.11.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Rådets beslutning 2003/17/EF indeholder listen over lande, som anerkendes med henblik på anvendelse af ligestillingsprincippet med hensyn til import og detaljerede krav, der skal opfyldes, og den foreskrev, at den periode, hvor ligestillingen anerkendes, begrænses til fem år, men at den kan forlænges, hvis alle de relevante krav er opfyldt.

Perioden udløber den 31. december 2012. For at sikre den nødvendige forsyning af frø til EU-markedet skal disse regler forlænges ved at ændre udløbsdatoen til den 31. december 2022. Den planlagte midlertidige forlængelse udgør kun 5 år. Revisionen af den nye forordning om frø og planteformeringsmateriale (efter den fælles beslutningsprocedure) bliver imidlertid først iværksat i september 2012, og efterfølgende skal der så vedtages specifikke gennemførelsesforanstaltninger. Det synes derfor nødvendigt med en tidsfrist på 10 år for at undgå, at forlængelsen udløber, mens denne proces er i gang.

I bilag I til beslutning 2003/17/EF er Jugoslavien opført som et land under ligestillingsordningen. Nogle nye lande er kommet i stedet for det tidligere Jugoslavien. Slovenien er medlem af Den Europæiske Union, Kroatien er allerede anerkendt som ligestillet ved beslutning 2003/17/EF, mens Serbien bør opføres, idet landet er medlem af OECD-ordningen for sortscertificering af frø i international handel og medlem af Det Internationale Frøkontrolforbund (ISTA) hvad angår prøvetagning og testning af frø. Jugoslavien bør udgå. Andre lande fra det tidligere Jugoslavien kan ikke opføres på listen, da de ikke er medlemmer af OECD og ISTA. Desuden har nogle myndigheder, som er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen, og som er opført i bilag I til beslutning 2003/17/EF, ændret navn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.11.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet