Handel med frø av fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 av 1. desember 2016 om endringer i rådsdirektiv 66/401EØF når det gjelder inkludering av nye arter og vitenskapelig navn på arten "Lolium x boucheanum Kunth"

Commission Implementing Directive (EU) 2016/2109 of 1 December 2016 amending Council Directive 66/401/EEC as regards the inclusion of new species and the botanical name of the species Lolium x boucheanum Kunth

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av det vitenskapelige navnet på Lolium x boucheanum Kunth til Lolium x hybridum Hauskn. Videre utvides direktivets virksområde til også å omfatte bestemmelser om følgende arter: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum og Vicia benghalensis. For hver art innføres det kvalitestkrav (bl.a. krav til renhet, spireevne, maksimum innhold av andre arter, maksimum innhold av bestemte ugrasarter).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvare av to grunner. Den ene endringen er svært liten og gjelder nytt vitenskapelig navn på en art. Den andre endringen vil være betraktelig mer "synlig" i det at lista over arter som er regulert blir utvidet med 22 arter, og da arter som verken produseres eller omsettes i Norge. Direktiv 66/401/EØF om handel med såvare av fôrvekster art 23a, gir en mulighet for å bli fritatt fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene for enkelte arter dersom såvare av artene normalt ikke blir produsert eller markedsført i landet. EU-landene har ulik praksis og politikk med å be om unntak i henhold til art 23a for slike arter som ikke er relevante i deres land. Norge har tidligere ikke benyttet seg av denne anledningen da vi har funnet det enklest bare å ta inn bestemmelsene. Når det gjelder dette aktuelle direktivet 2016/2109/EU som nå er under vurdering, innføres bestemmelser om 22 arter som ikke er aktuelle for Norge. Bestemmelsene om disse artene, med tilhørende spesifikke kvalitetskrav, vil ta relativt stor plass i forskriften uten at de har noen praktisk betydning for de artene i Norge som forskriften retter seg mot. Vi vurderer det derfor slik at det i dette tilfellet vil være mest hensiktsmessig å be om fritak i henhold til art 23a. i direktiv 66/401/EØF.

På EU- møte i de faste komiteen 30. september var det flere land som stemte for direktiv 2016/2109/EU under forutsetning av at de fikk fritak fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene nasjonalt. Kommisjonsbeslutning 2010/680/EU fritar mange medlemsland i henhold til blant annet art 23a. i direktiv 66/401/EØF fra å implementere kravene til produksjon og omsetning av enkelte av artene som er regulert på fellesskapsnivå. Det er 8 EU-land som har meldt til kommisjonen at de verken produserer eller omsetter artene som har blitt inkludert i direktiv 2016/2109/EU. Disse landene ønsker derfor ikke å gjennomføre bestemmelser i sitt nasjonalt regelverk. Et utkast til en beslutning som fritar landene fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene nasjonalt, ble lagt fram for avstemning på et møte i komiteen 21. november, men ble trukket av kommisjonen igjen fordi de ønsket å se på om det var mulig å gjøre denne rettsakten mer generell. De gikk ikke nærmere inn på hva de tenkte med å gjøre rettsakten mer generell.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.12.2016
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.11.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L2109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro