Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2242 av 9. desember om midlertidig tillatelse til omsetning av såvare av Hordeum vulgare L. sorten Scrabble, som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2242 of 9 December 2016 providing for the temporary marketing of seed of Hordeum vulgare L. variety Scrabble, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder en midlertidig tillatelse til innad i EU, å omsette såkorn som ikke tilfredsstiller kravet til sortsrenhet i rådsdirektiv 66/402/EF. Det gis tillatelse til å omsette 6000 tonn såkorn av klasse sertifisert andre generasjon (C2) av byggsorten Scrabble, med minimum 97 % sortsrenhet. Det ordinære kravet er 99% sortsrenhet.

Såvarevirksomhetene må søke myndighetene om tillatelse til å omsette slik vare. Søknaden skal inneholde nøyaktig den mengden såvare de ønsker å omsette. Spania er utpekt som koordinerende medlemsstat for tillatelsen gitt i denne beslutningen.

Formålet med rettsakten er å dekke behovet for såvare av sorten Scrabble, primært i Spania.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2016
Anvendelsesdato i EU
02.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2242
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro