Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2241 av 9. desember 2016 om midlertidig tillatelse til omsetning av såvare av visse sorter av Beta vulgaris L., som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 2002/54

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2241 of 9 December 2016 providing for the temporary marketing of seed of certain varieties of the species Beta vulgaris L., not satisfying the requirements of Council Directive 2002/54/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir en midlertidig tillatelse til innad i EU, å omsette såvare av tre betesorter som inneholder mer avfall, maksimalt 2,2 %, enn hva som er tillatt etter rådsdirektiv 2002/54/EF. Tillatelsen gjelder inntil 62 kg såvare i perioden fram til og med 31.12.2017.

Såvarevirksomhetene må søke myndighetene om tillatelse til å omsette slik vare. Søknaden skal inneholde nøyaktig mengde såvare de ønsker å omsette. Danmark er utpekt som koordinerende medlemsstat for tillatelsen gitt i denne beslutningen.

Formålet med rettsakten er å dekke behovet for betefrø primært i Danmark.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2016
Anvendelsesdato i EU
02.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2241
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro