Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2004/641/EF av 14. september 2004 om endring av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG)

Commission Decision of 14 September 2004 amending Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - 2004)

Sammendrag av innhold
Beslutningens hovedformål er å endre kommisjonsvedtak 2002/627/EF som etablerer gruppen av europeiske regulatører (ERG) på området for elektronisk kommunikasjon for å klargjøre hvem som kan være medlemmer i gruppen og for å fokusere arbeidet til gruppen på daglige tilsynsfunksjoner knyttet til det nye rammeverket for elektronisk kommunikasjon. Endringsbeslutningen presiserer at det er lederen av det nasjonale teletilsynet som skal møte i denne gruppen. Det skal møte en person pr land. Vedlegget lister hvilke myndigheter dette dreier seg om. Endringsbeslutningen inneholder dessuten en mindre teknisk rettelse i artikkelen som fastslår at EFTA /EØS landene kan delta som observatører. (Henvisning til EFTA/EØS-land, i stedet for den tidligere henvisningen til EØS-land.)

Beslutningen trådte i kraft ved offentliggjøring.

Merknader
Endringen er av mindre betydning for Norge. Presiseringen i medlemsbestemmelsen, der det nå fremgår at det er direktørene for teletilsynene i medlemslandene som skal være medlemmer i ERG, er ikke fulgt opp med tilsvarende endring i observatørbestemmelsen. Direktøren for det norske Post- og teletilsynet har dessuten helt siden gruppens opprettelse vært norsk observatør i gruppen. Dette er ikke planlagt endret. Endringen i beslutningen vil derfor ikke få noen praktisk betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner der Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justisdepartementet, Moderniseringsdepartementet, Post- og teletilsynet og Utenriksdepartementet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.09.2004
Anvendelsesdato i EU
16.09.2004
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 14, 20.3.2008, p. 319-321
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.03.2005
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.03.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.03.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004D0641
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro