Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/280/EU av 16. mai 2011 om oppheving av vedtak 2003/796/EF om etablering av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass

Commission Decision 2011/280/EU of 16 May 2011 on repealing Decision 2003/796/EC on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.4.2017)

Sammendrag av innhold
European Group for Energy Regulators (ERGEG) ble opprettet ved Kommisjonsvedtak fra 2003. ERGEG-vedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen siden det var ønskelig å delta i regulatorsamarbeidet i EU/EØS. Siden EU har vedtatt opprettelsen av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorer gjennom Agency for cooperation between energy regulators (ACER) gjennom forordning 713/2009 ble ERGEG vedtaket opphevet i EU gjennom vedtak 2011/280 og ERGEG ble avviklet fra 1. juli 2011.

Et EØS-vedtak må derfor reflektere denne opphevelse.

Hjemmel i EU-traktaten
Saken knytter seg til det indre energimarkedet og er EØS-relevant.

Vurdering

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ikke rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Vurdert av OED og berørte departementer. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Status
Et forslag til EØS-vedtak om oppheving av ERGEG vedtaket er sendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) den 11.10. sammen med forslag om rettsakter knyttet til den tredje energimarkedspakke.

Regulator i Norge NVE deltar som observatør i ACER arbeidet og dette blir formalisert gjennom EØS-vedtak av forordning 713/2009/EF om ACER.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.05.2011
Anvendelsesdato i EU
01.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EF) nr. 713/2009) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.10.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0280
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro