Grunnvannsdirektivet: endring av vedlegg II

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/80/EU av 20. juni 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF om vern av grunnvann mot forurensning og forringelse

Commission Directive 2014/80/EU of 20 June 2014 amending Annex II to Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of groundwater against pollution and deterioration

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.03.2014)

Sammendrag av innhold
Artikkel 10 i direktiv 2006/118/EU (grunnvannsdirektivet) krever at Kommisjonen foretar en gjennomgang av vedlegg I og II i januar 2013 og deretter hvert sjette år. Den gjennomgangen har resultert i direktiv 2014/80/EU, som er den første endringen av vedlegg II til direktiv 2006/118/EU.

Det er en betydelig risiko for forekomsten av nitrogen og fosfor i grunnvann. Dette kan utgjøre en eutrofieringsrisiko for tilknyttet overflatevann og terrestriske økosystemer. I tillegg til nitrater, som allerede er inntatt i vedlegg I til direktiv 2006/118/EF, bør ammonium, som er inntatt vedlegg II til direktivet, nitritt som bidragsyter til total mengde nitrogen, og totale mengde fosfor, enten særskilt eller som fosfater, også vurderes av medlemslandene, når de fastsetter terskelverdier. Nitritter, fosfor (total mengde) og fosfater inkluderes derfor på listen over stoffer som medlemslandene skal vurdere behov for terskelverdier for.

Opplysninger fra medlemslandene om de forurensende stoffene og indikatorene som det er fastsatt terskelverdier for i de første vannforvaltningsplanene, har vist seg å være utilstrekkelige mtp. å sikre en korrekt forståelse og sammenlikning av resultatene. Informasjonskravene som medlemslandene skal opplyse om i planene er derfor presiserte og supplert for å sikre en harmonisert og oversiktlig vurdering. De nye kravene til informasjon vil gjøre det lettere å sammenlikne resultatene av vurderingen av den kjemiske tilstanden i de ulike medlemslandene, og vil bidra til en mulig fremtidig harmonisering av metoder for etablering av terskelverdier for grunnvann.

Kommisjonen foreslår også at det etableres en såkalt «watch-list» for andre stoffer som kan representere en potensiell risiko. Listen vil etableres i henhold til den felles gjennomføringsstrategien for vanndirektivet, og er ikke på noen måte regulert i denne kommisjonsbeslutningen. Listen vil fungere som en databank til bruk for Kommisjonen i en fremtidig gjennomgang av vedlegg I og II til direktivet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Miljødirektoratet har vurdert om det vil være nødvendig å utarbeide terskelverdier for nitritt og total mengde fosfor/ fosfater. Det er lite data som indikerer at det er høye verdier av de aktuelle stoffene i grunnvann i Norge. Miljødirektoratet går nå i gang med overvåkning av 3-4 påvirkede grunnvannsstasjoner av i alt 15 som er planlagt de neste 3 årene. Fem av disse stasjonene vil være i jordbruksområder hvor det kan være fare for at disse stoffene kan ha høye verdier. Resultatene fra overvåkingen vil gi et bedre grunnlag (og dokumentasjon) for eventuelt å vurdere behovet for grenseverdier (og eventuelt nivåer) senere.

I første omgang vil derfor nitritt og totalt fosfor / fosfat inkluderes i analyseprogrammet for de nye overvåkingsstasjonene for grunnvann (finansiert av Klima- og miljødepartementet). Det etableres ikke grenseverdier for nitritt og fosfat / totalt fosfor i grunnvann før resultatene som evt. kan danne grunnlaget for det foreligger.

Rettsakten innfører også mer detaljerte krav til hvilken informasjon som skal inkluderes i vannforvaltningsplanene der slike grenseverdier fastsettes, jfr. del C i vedlegg II til direktive 2006/118/EC. Da direktiv 2006/118/EC ble gjennomført i vannforskriften var det ikke etablert terskelverdier for noen av de angitte stoffende på listen i del B av vedlegg II til direktivet, og så lenge det er tilfelle er det heller ikke nødvendig å stille slike krav til planen. Siden Norge på det nåværende tidspunkt ikke vil etablere terskelverdier for de to nye stoffene på listen, er det heller ikke behov for å ta inn et krav til plan.

Direktivet medfører derfor ikke et behov for endring i vannforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble presentert for Spesialutvalget for miljø den 24. september 2014, hvor Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet vurderes som relevant og akseptabelt for Norge. Det er ikke behov for særskilte tilpasninger.

Status
Direktivet ble vedtatt 20. juni 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.01.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2014
Gjennomføringsfrist i EU
11.07.2016
Anvendelsesdato i EU
11.07.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0080
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro