Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 som fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.06.2015)

Sammendrag av innhold
Forslaget til rettsakt endrer forordning (EF) nr. 1881/2006. Forslaget er å øke grenseverdien for summen av ikke-dioksinliknende PCB (idl-PCB) i pigghå fra 75 til 200 ng/g våtvekt. Grenseverdiene for dioksiner og dioksinliknende PCB endres ikke. Bakgrunnen for forslaget er data som viser at nivåene av ikke-dioksinliknende PCB i pigghå kan være høyere enn dagens grenseverdi, selv når fisken er fanget i henhold til god fiskeripraksis.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget til rettsakt krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til rettsakt medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndighetene eller næringa.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til rettsakt er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Forslaget er ikke sendt på høring, men de relevante næringsorganisasjonene ble informert underveis i regelverksprosessen. Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Vurdering
Forslaget fikk 28. november 2014 tilslutning med et kvalifisert flertall i EUs faste komité for planter, dyr, mat og fôr - seksjon for toksikologisk trygghet. Grenseverdien for ikke-dioksinliknende PCB (idl-PCB) i muskelkjøtt fra fisk er på 75 ng/g våtvekt. Ny kunnskap viser imidlertid at denne grenseverdien kan være satt urimelig lavt når det gjelder pigghå (Squalus acanthias). Selv når pigghåen er fanget i rene farvann, hvor den har hatt normale vekstvilkår, har den ofte nivåer av idl-PCB godt over den nåværende grensen. Et av prinsippene for fastsettelse av grenseverdier i regelverket om visse forurensende stoffer i næringsmidler er at de skal settes så lavt som det er mulig å oppnå med god fiskeri-, landbruks- og/eller produksjonspraksis. Kommisjonens forslag innebærer at grenseverdien for idl-PCB i muskelkjøtt fra pigghå heves til 200 ng/g våtvekt, dvs, på samme nivå som for fiskelever. Til sammenlikning er grenseverdien for idl-PCB i muskelkjøtt fra ål på 300 ng/g våtvekt. Pigghåbestanden er regnet som kritisk truet på den norske rødlista fra 2010, og det er derfor forbudt å fiske pigghå. Forbudet gjelder også for fritidsfiskere. I det kommersielle fisket er det tillatt med en viss mengde bifangst. Siden det dermed omsettes og spises lite pigghå i Norge, medfører ikke forslaget en økt helserisiko. Forslaget til rettsakt er relevant og akseptabel.

Statuss
Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.03.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 697-716
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.06.2009
Anvendes fra i Norge
03.06.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1881
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro