Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum levels of perchlorate in certain foods

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2) Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden ("ekspertpanelet") under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") vedtog den 30. september 2014 en videnskabelig udtalelse om de risici for folkesundheden, der er forbundet med tilstedeværelsen af perchlorat i fødevarer. Ekspertpanelet fastsatte et tolerabelt dagligt indtag på 0,3 mikrogram pr. kg kropsvægt baseret på hæmning af skjoldbruskkirtlens optagelse af jod hos raske voksne. Ekspertpanelet konkluderede, at det nuværende skøn over kronisk eksponering for perchlorat via kosten kan give anledning til bekymring, navnlig for så vidt angår forbrugere med stort indtag i de yngre befolkningsgrupper med let til moderat jodmangel. Derudover kan det nuværende skøn over kortvarig eksponering for perchlorat give anledning til bekymring for så vidt angår brystbørn og småbørn med lavt indtag af jod.

(3) Ekspertpanelet anbefalede, at medlemsstaterne indsamler yderligere data om forekomsten af perchlorat i fødevarer i Europa, navnlig for så vidt angår grøntsager, modermælkserstatninger, mælk og andre mejeriprodukter, for yderligere at nedbringe usikkerheden i risikovurderingen.

(4) Kommissionens henstilling (EU) 2015/682 blev vedtaget på grundlag af den videnskabelige rapport med det formål at overvåge forekomsten af perchlorat i fødevarer, navnlig i fødevarer, der var udtaget til stikprøve efter den 1. september 2013, hvor de afbødende foranstaltninger blev indført.

(5) Autoriteten foretog en vurdering af menneskers eksponering for perchlorat, idet der blev taget hensyn til data om forekomst i dens database hidrørende fra de stikprøver, der var udtaget efter den 1. september 2013, og offentliggjorde i 2017 en videnskabelig rapport om vurdering af den europæiske befolknings eksponering for perchlorat via kosten.

(6) Ekspertpanelet behandlede på sit 87. plenarmøde i november 2017 konklusionerne i rapporten om perchlorat i fødevarer og noterede sig et væsentligt sammenfald mellem skønnet over eksponeringsniveauet i rapporten og skønnet i ekspertpanelets egen udtalelse fra 2014. I betragtning af det tidligere fastsatte tolerable daglige indtag på 0,3 mikrogram pr. kg kropsvægt bekræftede ekspertpanelet den konklusion, at de nuværende skøn over kronisk og kortvarig eksponering for perchlorat kan give anledning til bekymring for menneskers sundhed.

(7) Der bør derfor fastsættes grænseværdier for perchlorat både i fødevarer med et betydeligt indhold af perchlorat, som bidrager væsentligt til menneskers eksponering, og i fødevarer, som er relevante for mulig eksponering blandt sårbare befolkningsgrupper, såsom spædbørn og småbørn.

(8) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(9) Ledere af fødevarevirksomheder bør have tid til at tilpasse sig de nye krav, der er fastsat i denne forordning. Datoen for anvendelse af grænseværdierne for indhold af perchlorat i de pågældende fødevarer bør derfor udsættes.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet