Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 19. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 for tilfeller av mistenkte eller fastslåtte brudd på fellesskapsreglene for bruk eller rester av farmakologisk aktive stoffer tillatte i veterinære legemidler eller fôrtilsetninger, eller brudd på fellesskapsregler for bruk eller rester av forbudte farmakologisk aktive stoffer

(Draft) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and Council regarding cases of suspected or established non-compliance with Union rules applicable to the use or residues of pharmacologically active substances authorised in veterinary medicinal products or as feed additives or with Union rules applicable to the use or residues of prohibited or unauthorised pharmacologically active substances

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.9.2019)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EU) nr. 2017/625 gir overordnede bestemmelser for offentlig kontroll. Dette underliggende regelverket gir mer detaljerte bestemmelser i de tilfellene der man har mistenkt eller bekreftet ulovelig bruk eller rester av både lovlige og ulovlige legemidler/stoffer og/eller fôrtilsetninger. Dette regelverket skal fange opp og forbedre de bestemmelsene som ble gitt i 96/23/EC, og som ble opphevet med en overgangsperiode da kontrollforordningen ble vedtatt. Man ønsker et slikt detaljert regelverk for å få en harmonisert håndheving av bestemmelsene rundt legemidler, ulovlige stoffer og fôrtilsetninger.

Det er bestemmelser for tiltak på slakteriet ved mistanke eller bekreftet ulovlig bruk av lovlige og/eller ulovlige legemidler/stoffer og/eller fôrtilsetninger. Det er bestemmelser for hvordan man skal følge opp med underøkelser ved mistanke om eller bekreftet ulovlig bruk, og det er bestemmelser om hvordan man følger opp overskridelser av stoffer med grenseverdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne rettsakten vil komplettere (EU) 2017/625 og få en hensiktsmessig plassering i forhold til øvrig underliggende regelverk i Norge

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ifølge artikkel 79(2)(c) i forordning (EU) 2017/625, skal kostnader generert av obligatoriske avgifter eller gebyr for offentlig kontroll tatt under dette regelverket belastes den produsenten som er ansvarlig for dyrene eller varene. Det er også en innstramming i muligheten for å slakte dyr som ikke har overholdt tilbakeholdelsestiden for legemiddel. Disse må enten stå på slakteriet ut tilbakeholdelsestiden, gitt at det er dyrevernmessig akseptabelt, eller de avlives og kasseres

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettakten som relevant og akseptabel. Det vil være behov for informasjon til berørte aktører om innstrammingen rundt slakting av dyr som ikke har overholdt tilbakeholdelsestiden.

Status
Rettsakten er ennå ikke vedtatt i EU

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet