Grenseverdier for rester av plantevernmidlet karbontetraklorid m.fl. i eller på visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/155 av 9. februar 2021 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av karbontetraklorid, klorotalonil, klorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, metiokarb, ometoat, propikonazol og pymetrozin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/155 of 9 February 2021 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for carbon tetrachloride, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoate, ethoprophos, fenamidone, methiocarb, omethoate, propiconazole and pymetrozine in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrfit kunngjort 14.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2021/155 endrer grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene karbontetraklorid, klorotalonil, klorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, methiokarb, ometoat, propikonazol og pymetrozin.

Karbontetraklorid og ometoat har aldri vært godkjent i EU for bruk som plantevernmiddel. Det er likevel MRL for karbon tetraklorid i korn (0,1 mg/kg) og fastsatt flere MRLer over analytisk bestemmelsesgrense (LOQ) for ometoat. Endringene innebærer at MRLer for stoffene på bakgrunn av tidligere godkjent bruk nå fastsettes lavere enten ved standardgrenseverdien 0,01 mg/kg eller LOQ.

Klorotalonil, klorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, methiokarb, propikonazol og pymetrozin har ikke fått fornyet godkjenning som aktive stoffer i EU/EØS. Alle godkjenninger for bruk av plantevernmidler som inneholder stoffene i er trukket i EU/EØS og alle MRLer fastsettes ved analytisk bestemmelsesgrense (LOQ).

For klorprofam i poteter er gjeldende MRL på 10 mg/kg. Selv om stoffet ikke lenger brukes er det vanskelig for produsenter og virksomheter å overholde en MRL på 0,01 mg/kg for stoffet i poteter dersom de er oppbevart i lokaler der stoffet tidligere er benyttet. Bransjen har spilt inn at det er veldig vanskelig å bli kvitt rester av stoffet i lagerbygg og produksjonslokaler, og på bakgrunn av dette er det søkt om en midlertidig MRL over 0,01 mg/kg for klorprofam i poteter. I Norge har tidligere godkjent bruk av stoffet vært begrenset til bruk ved lagring av industripoteter. Restforsøk og overvåkingsdata som er sendt inn dokumenterer funn av rester over standardgrenseverdien MRL på 0.01 mg/kg også for poteter som ikke er behandlet med klorprofam etter oppbevaring i lokaler der det tidligere er brukt klorprofam selv om lokalene er rengjort grundig etter siste bruk av stoffet. Søker hevder at rester ikke kan unngås ved nåværende rengjøringsteknikker for lagerbygg det på grunn av stoffets egenskaper. EFSA vurderingen vurderer en MRL på 0.4 mg/kg som akseptabel. EFSA har vurdert toksikologiske egenskaper til klorprofam og det er dokumentert at den gentoksiske metabolitten 3-klororoanilin kan dannes ved forhold som tilsvarer ovnsbaking av poteter. Ved regelverksendringen fastsettes MRL for poteter så lavt som praktisk mulig ("as low as reasonably achievable" - ALARA). Det vurderes at nåværende metoder for rengjøring ikke er tilstrekkelige, men det gis tid for at næringsmiddelprodusentene kan utvikle og introdusere nye metoder for rengjøring av lokaler der det tidligere er brukt klorprofam. Den midlertidig MRL skal på nytt revurderes på bakgrunn av overvåkingsdata og en rapport om utvikling og implementering av rengjøringsteknikker som skal sendes Kommisjonen innen 31. desember 2021. Disse MRLene vil kunne revurderes årlig flere ganger for å kunne gradvis fastsette lavere MRL når bedre metoder for rengjøring blir tilgjengelige.

For noen stoffer/produkter er det konkludert med at teknisk utvikling nå gjør det mulig å fastsette lavere analytisk bestemmelsesgrense (LOQ). For aktive stoffer der alle MRLer fastsettes ved LOQ oppføres MRLene (fastsatt ved LOQ) i vedlegg V til Plantevernmiddelrestforordningen (EU) nr. 396/2005.

Forordningen trer i kraft i EU 2. mars 2021 (20 dager etter kunngjøring på Official Journal), endringene i MRL gjelder i EU først 6 månder etter forordningen trer i kraft. Nye grenseverdier gjelder fra 2. september 2021 i EU.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Kommisjonens "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Hovedregelen når stoffer mister godkjenning i EU er at alle MRLer fastsettes ved bestemmelsesgrensen LOQ. Når det gjelder MRL for klorprofam i poteter er dette i praksis ikke mulig ved bruk av lokaler der klorprofam tidligere er brukt. Det er likevel viktig av hensyn til forbruker at MRL fastsettes så lavt som mulig (ALARA-prinsippet) og at denne midlertidig fastsatte MRLen som skyldes tidligere bruk av stoffet revurderes jevnlig slik at den gradvis kan fastsettes enda lavere.

Andre opplysninger
Nye grenseverdier (MRL) gjelder fra 2. september 2021 i EU.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og under behandling i EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.02.2021
Anvendelsesdato i EU
02.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0155
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro