Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1355 av 9. august 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder thiacloprid

Commission Regulation (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av thiakloprid i og på visse produkter. Europakommisjonen har mottatt søknad om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye MRLer for de aktuelle stoffene og produkttyper etter artikkel 10 til til fo. (EU) 396/2005. Endringen består av å gjenninnføre en tidligere MRL på 0,2 mg/kg for tiakloprid i honning som ble opphevet ved en tidligere artikkel 12 gjennomgang av stoffet.

MRL for tiakloprid i honning ble tidligere satt ned til 0,05 mg/kg honning, etter revurdering av eksisterende grenseverdier for tiakloprid etter artikkel 12 til fo. (EF) 396/2005. MRLen ble satt ned på grunn av manglende data av tiakloprid for honning. MRL for tiakloprid på 0,05 mg/kg har vakt bekymring fra næringen, da nivået lett vil kunne bli høyere enn 0,05 mg/kg. Årsaken til en eventuell overskridelse er at hvis biene «gresser på» raps. Det er tillatt å behandle raps med tiakloprid, hvilket kan føre til at honning overskrider restnivået på 0,05 mg/kg.
På PAFF-PR møtet i februar informerte KOM at de ønsket å fremme forslag om endring snarest mulig pga sesongstart av raps i enkelte land, men at de ikke hadde klart å ferdigstille dokumentet til møtet. Denne skulle stemmes over i forbindelse med et EU-møte 22 mars-23 mars 2016 (møte avlyst).
På møtet i februar uttrykte EFSA også at det er behov for retningslinjer for hvilke data som må hentes inn når man gjør artikkel 12 vurderinger (revurderinger), slik at man får fram profilen til et stoff. KOM stilte seg positiv til at det blir laget retningslinjer for honning, og et medlemsland påtok seg å lede et slikt arbeid, som de allerede hadde begynt på.

De nye grenseverdiene er vurdert og risikohåndtert av den faste komitee for planter, dyr, mat og fôr. Dette er basert på den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), sine "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.
Den er under behandling i EU og i EØS landene. Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.
Preparater som inneholder tiakloprid som aktivt stoff er godkjent i Norge.

EFSA har vurdert MRL for tiakloprid i honning; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4418. EFSA konkluderer at en MRL for honning lik 0,2 mg/kg ikke vil resultere i en helsemessig overskridelse av de toksikologiske referanseverdiene og vil derfor ikke være en risiko for forbrukernes helse.

Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...
Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.08.2016
Anvendelsesdato i EU
11.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 665-680
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2017
Anvendes fra i Norge
07.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1355
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro